Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI


Câu 1. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như thế nào?
• A. Hỗ trợ, giúp đỡ 1 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
• B. Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
• C. Hỗ trợ, giúp đỡ 2 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
• D. Hỗ trợ, giúp đỡ 2,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 
Câu 2. Hoạt động nào được tổ chức cao điểm trong tháng 3 hằng năm dành cho học sinh trung học phổ thông?
• A. Tư vấn hướng nghiệp.
• B. Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ.
• C. Tiếp sức đến trường.
• D. Thanh niên khởi nghiệp.
 
Câu 3. Chủ trương “1 + 2” được hiểu như thế nào?
• A. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.
• B. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.
• C. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.
• D. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.
 
Câu 4. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?
• A. 5 năm 1 lần
• B. 5 năm 2 lần
• C. 2 năm 1 lần
• D. 1 năm 1 lần
 
Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên như thế nào?
• A. Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
• B. Hỗ trợ 02 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
• C. Hỗ trợ 03 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
• D. Hỗ trợ 04 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 
Câu 6. Việc thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc?
• A. 15.
• B. 17.
• C. 19.
• D. 21.
 
Câu 7. So với Điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?
• A. “Được … tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.
• B. “Được … tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.
• C. “Phải … tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.
• D. “Phải … tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.
 
Câu 8. Điều lệ Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu chương, điều?
• A. 12 chương, 41 điều
• B. 12 chương, 42 điều
• C. 13 chương, 42 điều
• D. 13 chương, 43 điều
 
Câu 9. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế như thế nào?
• A. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
• B. 100% Đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
• C. 80% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
• D. 80% Đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
 
Câu 10. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn?
• A. 70%
• B. 80%.
• C. 90%.
• D. 100%.
 
Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào?
• A. Tư vấn hướng nghiệp cho 5 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
• B. Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
• C. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
• D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
 
Câu 12. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai chương trình gì trong học sinh trung học phổ thông?
• A. Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
• B. Học sinh 3 rèn luyện.
• C. Khi tôi 18.
• D. Tất cả các phương án trên.
 
Câu 13. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?
• A. 30 đồng chí.
• B. 31 đồng chí.
• C. 32 đồng chí.
• D. 33 đồng chí.
 
Câu 14. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017?
• A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.
• B. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
• C. “Tuổi trẻ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
• D. Tất cả các phương án trên.
 
Câu 15. Trong giai đoàn 2012- 2017, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động và triển khai cuộc vận động gì?
• A. Vườn rau cho em.
• B. Nghĩa tình biên giới, hải đảo.
• C. Vì đàn em thân yêu.
• D. Đàn gà khăn quàng đỏ.
 
Câu 16. Quy định về số lượng bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết của Điều lệ Đoàn khóa XI như thế nào?
• A. Không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.
• B. Không quá hai phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.
• C. Không quá ba phần tư Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.
• D. Không quá một phần hai số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.
 
Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:
• A. “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
• B. “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
• C. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
• D. “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 
Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định đâu là trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017 – 2022?
• A. Chất lượng đoàn viên.
• B. Chất lượng cán bộ đoàn.
• C. Chất lượng cơ sở đoàn.
• D. Cả ba phương án trên.
 
Câu 19. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?
• A. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
• B. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
• C. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
• D. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
 
Câu 20. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?
• A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
• B. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
• C. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, phát triển.
• D. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
Câu 21. Trong giai đoạn 2012 – 2017, chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng được Trung ương Đoàn tổ chức năm nào?
• A. 2014.
• B. 2015.
• C. 2016.
• D. 2017.
 
Câu 22. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?
• A. 2014.
• B. 2015.
• C. 2016.
• D. 2017.
 
Câu 23. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào?
• A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
• B. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.
• C. . “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
• D. . “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
 
Câu 24. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến?
• A. Ít nhất 1.
• B. Ít nhất 2.
• C. Ít nhất 3.
• D. Ít nhất 4.
 
Câu 25. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?
• A. 5 năm 1 lần
• B. 5 năm 2 lần
• C. 2 năm 1 lần
• D. 1 năm 1 lần
 
Câu 26. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?
• A. Trung ương Đoàn.
• B. Hội đồng Đội Trung ương.
• C. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
• D. Ủy ban Quốc gia về trẻ em.
 
Câu 27. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”?
• A. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.
• B. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
• C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.
• D. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.
 
Câu 28. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức khi nào, ở đâu?
• A. Từ ngày 10 – 13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội
• B. Từ ngày 09 – 12/ 12/2017 tại Thủ đô Hà Nội
• C. Từ ngày 12 – 15/12/207 tại Thủ đô Hà Nội
• D. Từ ngày 10 – 12/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội
 
Câu 29. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào?
• A. Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên.
• B. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác.
• C. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
• D. Cả 3 phương án trên.
 
Câu 30. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào?
• A. Tư vấn hướng nghiệp cho 5 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
• B. Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
• C. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
• D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
 
Câu 31. Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm nào?
• A. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).
• B. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019).
• C. 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
• D. Cả 3 phương án trên.
 
Câu 32. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì?
• A. Việc chấp hành Điều lệ Đoàn.
• B. . Việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, nhất là những chủ trương công tác mới, trọng tâm.
• C. Việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.
• D. Tất cả 3 phương án trên.
 
Câu 33. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?
• A. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
• B. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
• C. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
• D. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
 
Câu 34. Giai đoạn 2017 – 2022, phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện/năm?
• A. 1
• B. 2
• C. 3
• D. 4
 
Câu 35. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết văn bản quan trọng gì?
• A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
• B. Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.
• C. . Chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
• D. Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.
 
Câu 36. Nội dung chính của phong trào “Thanh niên tình nguyện”?
• A. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 5- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.
• B. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
• C. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
• D. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.
 
Câu 37. Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc sẽ được tổ chức định kỳ như thế nào?
• A. 5 năm/1 lần.
• B. 5 năm/2 lần.
• C. 5 năm/3 lần.
• D. Mỗi năm một lần.
 
Câu 38. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào?
• A. Kết nạp 4 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 55%.
• B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
• C. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%.
• D. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 70%.
 

Sưu tầm

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT