Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG  HỒ CHÍ MINH SỮA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động trong nhà trường và ở địa bàn dân cư.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì quyền lợi của trẻ em, vì hoà bình, hạnh phúc của các dân tộc.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày 15 – 5 – 1941.
Các biểu trưng của Đội
Cờ Đội:

 
– Nền đỏ.
– Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.
– Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
– Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.
Huy hiệu Đội:

 
Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ: “Sẵn sàng”.
    Khăn quàng đội viên :
 
 

 
Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
Đội ca:
  Bài hát:  “Cùng nhau ta đi lên
                                                                                                   Nhạc và lời:  Phong Nhã 
 

 
 

Khẩu hiệu Đội:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại:
Sẵn sàng!”

 

Chương I: ĐỘI VIÊN

Điều 1:
Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên
Thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi có những điều kiện sau đây đều được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
– Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
Ở những nơi chưa có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên thực hiện theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
Điều 2:   Lời hứa của đội viên
1. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng.
2. Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều 3:   Quyền của đội viên
1. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
2. Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
3. Được sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội.
Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội.
Điều 4:   Nhiệm vụ của đội viên
1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên.
2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.

Chương II: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Điều 5:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.
Điều 6 :
– Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:
+ Cấp xã.
+ Cấp huyện.
+ Cấp tỉnh.
+ Cấp Trung ương.
Đoàn khối, Đoàn ngành phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.
Điều 7:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải được quá nửa số đội viên của chi đội hoặc liên đội đồng ý.
Điều 8:
– Tổ chức cơ sở Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập trong trường học và ở địa bàn dân cư.
– Các trường Đội, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội được thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều 9:
– Chi đội được thành lập khi có từ 3 đội viên trở lên. Chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên).
– Liên đội được thành lập khi có từ 2 chi đội trở lên.
Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trường hoặc ở địa bàn dân cư do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định.
Điều 10:  Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.
– Ban Chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, liên đội bầu.
– Ở các đơn vị thành lập tạm thời, Ban Chỉ huy Đội do Hội đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
– Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.
 

Chương III: ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG

Điều 11:
– Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội Thiếu niên Tiền phong  Hồ Chí Minh.
– Nhi đồng sinh hoạt theo Sao, mỗi Sao Nhi đồng có số lượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 trưởng Sao. Sao nhi đồng do Liên đội thành lập.
– Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều 12:
Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo Chương trình dự bị đội viên.
 

Chương IV: TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI

Điều 13:
– Kinh phí của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.
– Quỹ Đội: Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể và đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.
Điều 14:
Quỹ của chi đội và liên đội do Ban Chỉ huy chi đội, liên đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội chi đội, liên đội.

Chương V: CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI

Điều 15:
– Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên chịu sự kiểm tra của tổ chức Đội.
– Ban Chỉ huy liên đội cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.
Điều 16:
Hội đồng Đội các cấp, theo phân cấp quản lý, có trách nhiệm:
– Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đội, cán bộ Đội, đội viên chấp hành Điều lệ Đội, nghị quyết của Đội.
– Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.
– Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động của Đội do Nhà nước cấp và các nguồn Quỹ của Đội.
– Hội đồng Đội các cấp cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

Chương VI: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17:
– Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi và tập thể Đội có thành tích được biểu dương, khen thưởng.
– Những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội đều được Đội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.
Điều 18:
Những tập thể Đội, đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ, nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước chi đội, liên đội. Đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng bị xoá tên trong danh sách đội viên.

Chương VII: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI

Điều 19:
Việc sửa đổi Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.

Phần II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ban hành bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giúp các em đội viên, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các anh chị phụ trách, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp thực hiện đúng Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX thông qua tại Hội nghị lần thứ ba ngày 23-7-2008, thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; có phương thức giáo dục riêng của Đội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi đã kế thừa và phát triển những yếu tố hợp lý của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trước đây, đã được các tập thể Đội và đội viên thực hiện có hiệu quả.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi gồm có “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh”, 7 chương và 19 điều.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

“Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh” của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nêu rõ tính chất, vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; đồng thời quy định các biểu trưng của Đội: Cờ Đội, Huy hiệu đội, Khăn quàng đỏ, Đội ca và khẩu hiệu Đội.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khẳng định Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: “…Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách…”. Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng, tính cách mạng và tính giáo dục, đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp thiếu nhi Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi vào Đội và từ 6 đến 8 tuổi là đội dự bị của Đội. Phương thức giáo dục đặc trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thông qua các hoạt động, đáp ứng nhu cầu của đội viên và thiếu niên, nhi đồng.
* Tính chất của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
– Tính Quần chúng:
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã khẳng định “…Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam… là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động trong nhà trường và ở địa bàn dân cư”.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định thiếu nhi vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thừa nhận Điều lệ Đội, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
Ở những nơi chưa có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên do Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã quyết định và tiến hành thành lập tổ chức cơ sở Đội theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Chương II Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội là “tự nguyện”, “tự quản” dưới sự hướng dẫn của phụ trách.
Tính quần chúng của Đội còn thể hiện rất rõ trong quan điểm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là ở đâu có thiếu nhi ở đó có hoạt động Đội.
– Tính chính trị (cách mạng ):
Tính chính trị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thể hiện rất rõ là: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Tính chất này còn thể hiện ở tôn chỉ mục đích và khẩu hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhiệm vụ đội viên.
Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh. Đồng thời đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, phấn đấu trở thành đội viên tốt, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công dân tốt.
– Tính giáo dục:
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…”. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của đội viên.
Mọi hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều có sự hướng dẫn, định hướng của phụ trách. Phương thức giáo dục đặc trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo dục thông qua các hoạt động.
* Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của đội viên.
Mục tiêu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh được cụ thể hoá bằng nhiệm vụ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đội viên.
– Nhiệm vụ thứ nhất là:  Các tập thể Đội và đội viên đều phải phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được cụ thể hoá bằng việc mỗi đội viên phải nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Chương trình rèn luyện đội viên.
– Nhiệm vụ thứ hai là: Các tập thể Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động, vui chơi… đây là nhiệm vụ thể hiện rõ tính quần chúng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đáp ứng các nhu cầu của đội viên trong quá trình phấn đấu, học tập của mình.
– Nhiệm vụ thứ ba là: Các tập thể Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh và đội viên phải thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em đã được nêu trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khi các em thực hiện tốt các điều quy định trong Công ước và Luật nghĩa là các em đã từng bước trưởng thành trong quá trình phấn đấu của mình.

HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI

 
Các biểu trưng của Đội được quy định và thực hiện thống nhất trong cả nước như sau:
Cờ Đội:  Có nền màu đỏ, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. Huy hiệu Măng non ở giữa. (Theo mẫu). Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúng quy định của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Có thể ghi tên liên đội trên cờ, dưới huy hiệu Măng non. Cờ có tua vàng ở ba cạnh.
Huy hiệu Đội:       Theo mẫu.
Khăn quàng:  Bằng vải màu đỏ (gọi là khăn quàng đỏ), đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
– Khăn quàng đỏ đội viên có kích thước tối thiểu:
Đường cao:   0,25m
Cạnh đáy:    1,00m
– Khăn quàng đỏ phụ trách có kích thước tối thiểu:
Đường cao:   0,30m
Cạnh đáy:    1,20m
Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
Đội viên lớn (14 – 15 tuổi) đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của Đội.
Đội ca:  Bài hát “Cùng nhau ta đi lên”
Nhạc và lời của Phong Nhã.
Khẩu hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:

Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại:
Sẵn sàng!”

II.  ĐỘI VIÊN
* Điều kiện được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
– Về tuổi:  Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định mọi thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi đều có quyền xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Các em thiếu niên phải tự nguyện xin vào Đội bằng cách trình bày nguyện vọng hoặc viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phải tìm hiểu, thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Sau khi tiếp nhận ý kiến đề nghị hoặc nhận được đơn của thiếu nhi, Chi đội hoặc Lớp nhi đồng họp xét và biểu quyết công khai từng người một. Người xin vào Đội phải được quá nửa số đội viên (nhi đồng) trong Chi đội (Lớp) đồng ý thì được kết nạp.
– Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định chuẩn y kết nạp đội viên.
* Lời hứa đội viên:  Là lời thề của đội viên từ khi được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và suốt quá trình sinh hoạt, hoạt động của mình trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Hứa: “Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhiên, nhi đồng” là thể hiện quyết tâm trong học tập, rèn luyện toàn diện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ.
– Hứa: “Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” là thể hiện tính kỷ luật của đội viên trong tổ chức của mình và ý thức xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh và phát triển.
– Hứa: “Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” là thể hiện trách nhiệm các đội viên trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và làm đẹp phẩm chất của mỗi đội viên.
* Quyền của đội viên:
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định đội viên có 3 quyền cơ bản:
– Đội viên có quyền: “Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội”. Thể hiện quyền của đội viên là được yêu cầu tổ chức Đội, với trách nhiệm là đại diện của đội viên và tổ chức Đoàn với trách nhiệm là Người phụ trách tạo điều kiện cho đội viên được hoạt động và phát huy mọi khả năng để thực hiện những nhiệm vụ của Đội và nguyện vọng chính đáng của cá nhân.
– Đội viên có quyền: “Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của mình theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” nghĩa là tạo cho đội viên thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình và được yêu cầu tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ khi bản thân không có điều kiện thực hiện hoặc bị vi phạm những quyền và bổn phận theo luật định.
– Đội viên có quyền: “Được sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội” là thể hiện tính dân chủ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên. Đội viên được thực hiện quyền này ở những cơ sở Đội mình sinh hoạt, được có ý kiến, kiến nghị và nêu các sáng kiến về những công việc của Đội từ cơ sở Đội đến Hội đồng Đội các cấp.
* Nhiệm vụ đội viên:
Đội viên là thành viên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phải thực hiện các nhiệm vụ chung của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, trước hết phải thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:
– Nhiệm vụ thứ nhất là:
“Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình rèn luyện đội viên” là thể hiện tính kỷ luật của đội viên.
– Nhiệm vụ thứ hai là:
“Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” là thể hiện việc thực thi những yêu cầu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của gia đình và nhà trường. Đây cũng là yêu cầu sự phát triển về năng lực, phẩm chất và kết quả của quá trình đội viên sinh hoạt trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng:
1.   Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2.   Học tập tốt, lao động tốt.
3.   Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4.   Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5.   Khiêm tốt,thật thà, dũng cảm.
– Nhiệm vụ thứ ba là:
“Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia công tác Nhi đồng”. Đây là trách nhiệm của đội viên với tổ chức của mình, tạo cho đội viên phát triển về số lượng, chất lượng đồng thời cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cá nhân đội viên trong quá trình chăm lo xây dựng lực lượng hậu bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
– Hệ thống tổ chức:  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ở các trường học, ở địa bàn dân cư bao gồm:  Chi đội và liên đội  (Trong các chi đội có các phân đội).  Trên cấp liên đội là Hội đồng Đội do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp Đoàn phụ trách Đội. Hội đồng Đội các cấp vừa có tính chất đại diện cho tổ chức Đội, vừa có tính chất là người phụ trách Đội.
Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:
+ Cấp xã.
+ Cấp huyện.
+ Cấp tỉnh.
+ Cấp Trung ương.
Đoàn khối, Đoàn ngành cần phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.
Hội đồng Đội các cấp hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá IX ban hành.
– Số lượng Hội đồng Đội các cấp:
+ Cấp xã từ 7 – 9.
+ Cấp huyện từ 11 – 19.
+ Cấp tỉnh từ 19 – 23.
+ Cấp Trung ương từ 23 – 29.
– Tổ chức cơ sở của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:  Phương châm cần quán triệt là ở đâu có thiếu nhi ở đó đều tổ chức các hoạt động, qua đó tiến hành thành lập các chi đội, liên đội theo quy định của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Việc quy định có 3 đội viên được thành lập 1 chi đội, chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên) và 2 chi đội trở lên thì được thành lập liên đội là phù hợp với yêu cầu và thực tiễn việc xây dựng Đội ở địa bàn dân cư, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh.
Ở các địa phương (xã, phường, thị trấn) có đủ điều kiện theo Điều lệ Đội quy định thì thành lập liên đội trong trường học và liên đội ở địa bàn dân cư.
Điều lệ không quy định đội viên chỉ được sinh hoạt ở một chi đội mà mở rộng để đội viên được sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời, ở các Nhà thiếu nhi, trường Đội, các hoạt động tập thể của Đội từ địa phương đến Trung ương. Khi sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời, các em đều thực hiện theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Các liên đội lấy tên theo trường học hoặc tên địa phương (Đối với các liên đội ở địa bàn dân cư). Chi đội lấy tên theo lớp học, tên anh hùng liệt sĩ, hoặc tên địa phương… tuỳ theo nguyện vọng của đa số đội viên và được liên đội thừa nhận. Phân đội lấy tên theo số thứ tự.
Việc thành lập các chi đội, liên đội đều do Hội đồng Đội (hoặc Đoàn Thanh niên) cùng cấp ra quyết định. Ở các cơ sở không đủ điều kiện thành lập liên đội thì các chi đội sẽ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng Đội trực tiếp ra quyết định thành lập.
Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh quy định Hội đồng Đội lập ra tổ chức cơ sở Đội thể hiện tính tổ chức của Đội, tính độc lập tương đối của Đội và khẳng định Hội đồng Đội vừa là người đại diện, vừa là người phụ trách Đội.
* Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội như sau:
– Nguyên tắc tự nguyện của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu và quyền được tự lựa chọn của thiếu nhi trước khi vào Đội, tự nguyện tham gia tích cực các hoạt động của Đội. Từ đó, sẽ tạo cho đội viên có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội. Tập thể Đội phải mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đội viên và thiếu nhi.
– Nguyên tắc tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
Nguyên tắc này thể hiện sự tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có sự hướng dẫn của phụ trách Đội, nghĩa là khẳng định tính độc lập tương đối của tổ chức Đội và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi.
Tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức Đội là của chính các em đội viên. Đồng thời, cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Phương châm đối với đội viên tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chủ yếu được thông qua các hoạt động. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.
Sự tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thể hiện:
+ Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thể và đội viên bàn bạc.
+ Các quyết định của liên đội, chi đội chỉ được thực hiện khi quá nửa số đội viên đồng ý.
Sự phụ trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp được thể hiện cụ thể ở các nội dung:
+ Cấp Trung ương:
. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Nghi thức Đội phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các nhiệm kỳ đại hội.
. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ.
+ Thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội để giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
. Cử cán bộ, đoàn viên có nhiệt tình, năng lực phụ trách, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi.
. Cung cấp kinh phí và các phương tiện hoạt động cho Đội.
. Phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và bảo vệ các quyền lợi của đội viên, thiếu nhi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
IV. CÁC CẤP CHỈ HUY ĐỘI
Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là một năm. Nhiệm kỳ của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội là một năm.
Ban Chỉ huy liên đội do đại hội liên đội (đại hội toàn thể hoặc đại biểu) bầu theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai, do đại hội lựa chọn. Số lượng và thành phần (tối thiểu có 5 thành viên tối đa không quá 21). Ban Chỉ huy chi đội do đại hội chi đội bầu, số lượng do đại hội quyết định (tối thiểu có 3 thành viên tối đa không quá 7 thành viên). Đại hội chi đội cần tiến hành trước đại hội liên đội để bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội.
Trường hợp chưa đại hội, Ban Chỉ huy liên đội, chi đội sẽ do Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định chỉ định.
Việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Đội cần chú ý đến các mặt hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh như: Công tác xã hội, học tập, phụ trách Sao nhi đồng, văn nghệ, thể dục thể thao, quỹ Đội… Mỗi thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ thích hợp.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Trung ương tổ chức năm năm một lần; Cấp Tỉnh, Huyện tổ chức năm năm từ một đến hai lần; Cấp cơ sở liên, chi đội, nếu có điều kiện thì tổ chức mỗi năm một lần vào dịp cuối năm học.
V. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG
Nhi đồng bao gồm các em từ 6 đến 8 tuổi do chưa có ý thức đầy đủ và chưa đủ năng lực để tự quản lý một tổ chức cho nên cần tập hợp để tiến hành các hoạt động thường xuyên phù hợp với nhi đồng là Sao nhi đồng. Nhi đồng là lực lượng dự bị của Đội. Bởi vậy tổ chức Đội và đội viên có nhiệm vụ dìu dắt nhi đồng, giúp đỡ các em sinh hoạt Sao cho đến tuổi thiếu niên (9 tuổi) và có đủ điều kiện để kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đây là trách nhiệm và vinh dự của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, là nhiệm vụ quan trọng mà Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tin cậy giao phó.
* Mục tiêu, nội dung và cách tổ chức giúp đỡ nhi đồng.
Muốn giúp đỡ nhi đồng, trước hết tổ chức Đội, các Ban Chỉ huy Đội và mỗi đội viên cần phải nắm được mục tiêu và nội dung của công việc này. Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định: “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”. Điều này đòi hỏi đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa làm gương cho các em noi theo, vừa biết cách hướng dẫn cho nhi đồng biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, chỉ cho các em biết việc nào nhi đồng nên làm, việc nào là tốt, là được, việc làm nào là không nên, không được, không tốt, cần phải tránh.
Mỗi liên đội, chi đội có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn hoạt động của nhi đồng theo Sao nhi đồng thuộc phạm vi trường mình, nơi ở của mình hoặc ở một trường kết nghĩa. Sao nhi đồng do Liên đội thành lập.
Mỗi Sao nhi đồng có ít nhất 5 em và cử ra một em làm trưởng Sao. Sao đặt tên theo đức tính, ví dụ: Sao vui, Sao thật thà, Sao chăm ngoan, Sao học tốt… Mỗi Sao có ít nhất một đội viên do chi đội cử ra làm phụ trách Sao. Hàng tuần phụ trách Sao hướng dẫn Sao cùng sinh hoạt, vui chơi tập thể ít nhất một lần. Hàng tháng hoặc vào những ngày lễ, các Sao trong cùng một lớp hoặc cùng một nơi ở cần được vui chơi, sinh hoạt chung do anh, chị phụ trách hoặc thầy, cô giáo trực tiếp hướng dẫn.
VI.  TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI
Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi ở cơ sở, đồng thời giúp đỡ cho các em tập làm quen với những hình thức giản đơn của việc quản lý, sử dụng tài chính và các phương tiện, cơ sở vật chất của đơn vị mình, chương VI Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định về tài chính của Đội để khẳng định việc chăm lo cho thiếu nhi và hoạt động Đội.
Kinh phí do Nhà nước cấp theo ngân sách hàng năm và các chương trình, dự án dành cho Đội và các hoạt động của thiếu nhi. Các cơ quan như Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi… được uỷ nhiệm thay mặt tổ chức Đội quản lý, sử dụng đúng theo mục đích và thực hiện đúng các chế độ, chính sách, luật pháp quy đinh. Để có thêm những điều kiện phục vụ cho hoạt động rất đa dạng của tổ chức Đội, đặc biệt là ở liên đội và chi đội cần có thêm quỹ Đội. Quỹ Đội là những khoản tiền và hiện vật thu được từ kết quả lao động và tiết kiệm của các em và do các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.
Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn quỹ vào các hoạt động của Đội như:  mua các trang thiết bị phục vụ Nghi thức Đội, sổ, sách, báo, phần thưởng cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, giúp đỡ những bạn gặp khó khăn… Việc thu, chi phải có sổ, sách ghi chép đầy đủ và báo cáo công khai trong các đại hội chi đội, liên đội hoặc khi đội viên và các cấp có thẩm quyền yêu cầu.
VII. CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có một Chương và hai Điều quy định về công tác kiểm tra của Đội để góp phần đưa các hoạt động của Đội đi vào nề nếp, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
Nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
– Kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội, việc thi hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nghị quyết, chương trình công tác của Đội…
– Kiểm tra tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của cơ sở Đội và đội viên.
– Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỷ luật đối với đội viên, cán bộ Đội và tổ chức Đội.
– Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Đội.
VIII.  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Cùng với việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đột xuất, sau mỗi đợt thi đua, một học kỳ hay một năm, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội, đội viên và tập thể Đội điển hình đề nghị khen thưởng. Đồng thời, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cấp khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Việc xem xét khen thưởng thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá IX và hướng dẫn hàng năm của Hội đồng Đội Trung ương.
Hình thức khen thưởng đối với cá nhân gồm: Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ; các loại giấy chứng nhận, giấy khen; bằng khen; huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”; huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Giải thưởng Kim Đồng…
Hình thức khen thưởng đối với tập thể Đội bao gồm: công nhận danh hiệu chi đội mạnh; Liên đội mạnh; giấy khen; bằng khen; cờ thi đua…
Những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị Nhà nước khen thưởng.
2. Kỷ luật:
Tập thể Đội có trách nhiệm động viên, giúp đỡ đội viên phấn đấu rèn luyện không ngừng tiến bộ. Đội viên, tập thể Đội vi phạm khuyết điểm thì tập thể Đội xem xét đề nghị kỷ luật.
Các hình thức kỷ luật của Đội bao gồm: phê bình; khiển trách. Trường hợp đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng có thể bị xoá tên trong danh sách đội viên.
Việc khen thưởng và kỷ luật trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhất thiết phải được thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ từ cấp phân đội trở lên. Mọi hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân đội viên chỉ được áp dụng khi có quá nửa số đội viên của chi đội biểu quyết tán thành.
IX. CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐỘI.
Mọi đội viên và tập thể Đội có trách nhiệm thi hành đúng Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, đội viên và tập thể Đội phát hiện những điểm không hợp lý cần phản ánh với phụ trách Đội hoặc Hội đồng Đội các cấp để tập hợp báo cáo với Hội đồng Đội Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét quyết định.
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.

NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Phần I: NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

1. CỜ ĐỘI
– Nền đỏ.
– Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.
– Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
– Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúng quy định của Điều lệ Đội và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu Măng non và có tua vàng ở ba cạnh.
2. HUY HIỆU ĐỘI
Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hình tròn; ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng. Ở dưới có băng chữ:  “Sẵn sàng”.
3. KHĂN QUÀNG
Khăn quàng bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
– Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu :
Đường cao:    0,25 m
Cạnh đáy:     1,00 m
– Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu:
Đường cao:    0,30 m
Cạnh đáy:     1,20 m
Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
4. ĐỘI CA
Bài hát: “Cùng nhau ta đi lên”
Nhạc và lời: Phong Nhã
5. KHẨU HIỆU ĐỘI

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại
Sẵn sàng!

6. CẤP HIỆU CHỈ HUY ĐỘI
Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cmx4cm.
Phân biệt các cấp Chỉ huy Đội bằng số lượng sao và vạch được qui định như sau:
– Liên đội trưởng
– Liên đội phó
– Ủy viên Ban Chỉ huy (BCH) liên đội
– Chi đội trưởng
– Chi đội phó
– Ủy viên Ban Chỉ huy chi đội
–  Phân đội trưởng
– Phân đội phó : Hai sao ba vạch
: Một sao ba vạch
: Ba vạch
: Hai sao hai vạch
: Một sao hai vạch
: Hai vạch
: Hai sao một vạch
: Một sao một vạch
7. CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
Chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiểu chuẩn theo quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.
 
8. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI VIÊN
– Đồng phục đội viên:
+ Áo sơ mi màu trắng.
+ Quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm.
+ Đi giày hoặc dép có quai hậu.
– Đồng phục nghi lễ của Đội (Đội cờ, kèn, trống):
+ Áo màu trắng, viền đỏ.
+ Quần âu (hoặc váy) màu trắng, viền đỏ
+ Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ.
+ Giày ba-ta màu trắng.
+ Băng danh dự dành cho hộ cờ (đeo vắt qua vai phải)
9. TRỐNG, KÈN
Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất 2 trống con), một kèn (nếu có điều kiện).
– Các bài trống:  Chào cờ, hành tiến và chào mừng
– Các bài kèn:  Kèn hiệu, chào mừng và tập hợp.
10. SỔ SÁCH CỦA  ĐỘI GỒM
10.1- Sổ:
– Sổ Nhi đồng.
– Sổ Chi đội.
– Sổ Liên đội.
– Sổ Truyền thống.
– Sổ Tổng phụ trách Đội.
10.2- Sách:
– Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
–  Nghi thức  và hướng dẫn thực hiện Nghi thức  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Cẩm nang thực hiện Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội.
–  Hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên.
– Búp măng xinh.
– Các loại báo, tạp chí của Đoàn, Đội.
11. PHÒNG TRUYỀN THỐNG, PHÒNG ĐỘI
Mỗi liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.
12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN
– Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.
– Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
– Chào kiểu đội viên.
– Thực hiện các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.
– Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
– Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ của Đội.
– Biết 3 bài trống của Đội.
13. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ CỦA ĐỘI
Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.
14. NGHI LỄ CỦA ĐỘI
Bao gồm Lễ Chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội tạm thời và Đại hội Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
15.  NGHI THỨC DÀNH CHO PHỤ TRÁCH
– Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
– Đồng phục:
+ Áo màu xanh hòa bình, theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Trung ương.
+ Quần màu sẫm.
+ Giày hoặc dép có quai hậu.
 

Phần II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ, Nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội. Trong đó, nổi bật là giáo dục ý thức kỷ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên; tạo ra vẻ đẹp, tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong tổ chức Đội.
Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, chính xác và thống nhất. Như vậy, Nghi thức Đội mới trở thành nhu cầu thực sự của mỗi đội viên và tập thể Đội.
1. CỜ ĐỘI
Cờ Đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống Đội, tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của Đội. Dưới cờ Đội hàng ngũ sẽ chỉnh tề hơn, thúc giục đội viên tiến lên. Mỗi chi đội và liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều có cờ Đội. Chiều rộng cờ bằng hai phần năm chiều dài cán cờ.
2. HUY HIỆU ĐỘI
Nền đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc, Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc Việt  Nam anh hùng. Băng chữ “Sẵn sàng” là khẩu hiệu hành động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…
Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đeo huy hiệu Đội ở ngực áo bên trái.
3. KHĂN QUÀNG ĐỎ
Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, trong mọi sinh hoạt và hoạt động của Đội.
Đội viên lớn (14 – 15 tuổi) đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
4. ĐỘI CA
Đội ca chỉ hát trong buổi lễ chào cờ đầu tuần của Liên đội hoặc các nghi lễ theo Nghi thức Đội, do toàn thể đội viên hát, có thể đệm nhạc theo (không dùng băng nhạc, đĩa hát thay).
5. KHẨU HIỆU ĐỘI

Sau khi chào cờ, hát xong Quốc ca, Đội ca, người điều hành nghi lễ chào cờ hô khẩu hiệu Đội:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại,
Sẵn sàng!”.

6. CẤP HIỆU CHỈ HUY ĐỘI

Cấp hiệu chỉ huy Đội biểu hiện trách nhiệm và vinh dự của người chỉ huy được tập thể tín nhiệm giao phó.
– Trao cấp hiệu Chỉ huy Đội trong đại hội: Sau khi bầu và phân công Ban Chỉ huy, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội hoặc Tổng phụ trách đọc quyết định công nhận Ban Chỉ huy mới, gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy. Đeo cấp hiệu ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm.
7. CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
– Chứng nhận hoàn thành Ch¬ương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiêu chuẩn theo quy định trong Ch¬ương trình rèn luyện đội viên.
– Chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội hoặc Đoàn Thanh niên cấp xã ký và cấp.
– Việc thực hiện, kiểm tra, công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên theo sách hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên của Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
8. ĐỒNG PHỤC ĐỘI VIÊN
Đồng phục của đội viên là thể hiện tính thống nhất và là đặc trưng của tổ chức Đội. Khi mặc đồng phục, đội viên sẽ thấy tự hào và trách nhiệm của mình với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
– Đội viên mặc đồng phục trong sinh hoạt và hoạt động tập thể của Đội.
– Đội Nghi lễ mặc đồng phục khi tiến hành các Nghi lễ, chỉ đội mũ ca-lô theo Nghi thức Đội, không đội các loại mũ khác.
9.  TRỐNG, KÈN
* Trống Chào cờ;
* Trống Chào mừng;
* Trống Hành tiến;
* Kèn hiệu;
* Kèn Chào mừng;
* Kèn Tập hợp.
9.1- Trống: Bộ trống của thiếu nhi Việt Nam có tối thiểu 3 trống (trong đó có 1 trống cái).
– Trống Chào cờ:  Thực hiện 3 hồi trong Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.
– Trống Chào mừng: Thực hiện trong Lễ đón đại biểu, Lễ Chào mừng.
– Trống hành tiến:  Thực hiện khi đội ngũ hành tiến.
Cách đánh 3 bài trống quy định
Trước hết, cần hiểu rõ cách đánh nốt tô điểm mà trong danh từ âm nhạc viết cho trống người ta thường gọi là:  Ra
Cụ thể như sau:
* Ghi:
* Thực đánh…nghĩa là 2 nốt chính và phụ đều rơi vào đầu phách chứ không phải nốt phụ ở cuối phách trước.
Cách đánh như sau:
* Tay phải (tay úp) – Ký hiệu bằng chữ:  P.
Ký hiệu số: 1, 3, 5, 7, 9 (nốt chính) – cầm dùi để gần sát mặt trống.
* Tay trái (tay ngửa)  –  Ký hiệu bằng chữ:  T.
Ký hiệu số:  2, 4, 6, 8 (nốt phụ) – cầm dùi cách mặt trống từ 10 – 15cm.
Khi đánh, tay phải (nốt chính) và tay trái (nốt phụ) rơi cùng một lúc xuống mặt trống đồng thời đảo tay. Chú ý nhấn mạnh vào nốt chính.
Cách đánh cụ thể từng bài:
1. Trống Chào cờ:  Thực hiện 3 hồi trong lễ chào cờ theo Nghi thức Đội. Mỗi lần cách nhau một phách nghỉ.
(Vào nhịp vừa phải theo hành khúc).
* Nốt nhạc ghi.
* Cách đếm trống con ghi bằng số:
* Cách đếm trống cái ghi bằng số:
2. Trống Chào mừng: Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.
* Nốt nhạc ghi:
* Cách đếm trống con ghi bằng số:
* Cách đếm trống cái ghi bằng số:
3. Trống Hành tiến:  Thực hiện khi đội ngũ hành tiến.
* Nốt nhạc ghi:
* Cách đếm trống con bằng số:
* Cách đếm trống cái ghi bằng số:
Chú ý:
* Bài trống chào mừng thực hiện 3 lần khi sử dụng riêng, thực hiện 4 lần khi phối hợp với kèn.
* Bài trống chào cờ thực hiện 3 lần, cuối mỗi lần ở chỗ dồn từ 1 đến 9, chỉ huy giữ nguyên cờ, sau đó đánh tiếp từ phách ngược (1 2 3 4).
* Cách đeo trống: dây trống vắt qua vai trái, mặt trống cái để chếch với mặt đất 1 góc 75 – 85 độ, mặt trống con để chếch với mặt đất 1 góc  15 – 30 độ.
9.2- Kèn:  Những đơn vị có kèn thì sử dụng ba bài sau:
– Kèn hiệu Chào cờ:  Thực hiện sau khi chỉ huy hô “Nghiêm” trong lễ chào cờ.
– Kèn Chào mừng: Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.
– Kèn Tập hợp:  Thực hiện 3 lần để báo hiệu tập hợp.
Trong các hoạt động và nghi lễ của Đội, đội trống, kèn phối hợp sử dụng các bản nhạc để đệm cho các tập thể Đội hát, (các bản nhạc quy định trong giáo trình dạy trống, kèn do Hội đồng Đội Trung ương phát hành).
10. SỔ, SÁCH CỦA ĐỘI GỒM
10.1- Sổ Nhi đồng:
Mẫu: Theo “Sổ Nhi đồng” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
10.2- Sổ Chi đội:
Mẫu: Theo “Sổ Chi đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành
10.3- Sổ Liên đội:
Mẫu:  Theo “Sổ Liên đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành
10.4- Sổ Truyền thống:
– Ghi những thành tích lớn của liên đội, các điển hình xuất sắc, các sự kiện quan trọng, các hình thức đã được khen thưởng…
10.5- Sổ Tổng phụ trách Đội:
Mẫu:  Theo “Sổ Tổng phụ trách Đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
Hội đồng Đội Trung ương Khóa VI  ban hành bộ sổ tay thống nhất cả nước gồm : Sổ tay Phụ trách Đội, Sổ tay Đội viên, Sổ tay Nhi đồng, Sổ tay Phụ trách Sao…
Ngoài ra, theo nhu cầu hoạt động các chi đội, liên đội có thể thêm các loại sổ của đơn vị mình.
11. PHÒNG TRUYỀN THỐNG, PHÒNG ĐỘI
Phòng truyền thống, phòng Đội là nơi tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới, sinh hoạt truyền thống, họp Ban Chỉ huy liên đội hoặc các hoạt động của liên đội với quy mô nhỏ… Phòng truyền thống, phòng Đội gồm: phần trưng bày các hình ảnh hoạt động và thành tích của đơn vị, bảo quản các dụng cụ hoạt động Đội như: cờ, kèn, trống…, “Tủ sách Nghiệp vụ công tác Đội” có:  sách nghiệp vụ, sách kỹ năng, sách giáo dục về truyền thống, về Bác Hồ, truyền thống của Đảng, Đoàn, Đội, lịch sử địa phương, đơn vị và các loại sổ của Đội …
12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN
12.1- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.
12.2- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
* Thắt khăn quàng đỏ:
– Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn khoảng 15cm, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải.
– Vòng đuôi khăn bên trái vào trong, đưa lên trên và kéo ra phía ngoài.
– Lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải.
– Thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải trên và dưới nút khăn xòe ra,  sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống.
Động tác thắt khăn quàng đỏ (1)
Động tác thắt khăn quàng đỏ   (2)
Động tác thắt khăn quàng đỏ  (3)
Động tác thắt khăn quàng đỏ   (4)
* Tháo khăn quàng đỏ:
Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra.
Động tác tháo khăn quàng đỏ
12.3- Chào kiểu đội viên:
Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán bên phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ.
– Tay giơ lên đầu biểu hiện đội viên luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của tập thể Đội lên trên, năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng Đội vững mạnh.
– Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động.
– Đội viên chào khi dự lễ chào cờ, đón đại biểu, báo cáo cấp trên, làm lễ tưởng niệm… chỉ chào khi đeo khăn quàng đỏ hoặc đeo huy hiệu Đội.
Chào kiểu đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
12.4- Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ:
* Cầm cờ: Bàn tay phải nắm cán cờ cao ngang thắt lưng, đốc cán cờ đặt trên mặt đất, sát ngón út bàn chân phải.
– Cầm cờ ở tư thế nghiêm: Khi có khẩu lệnh “nghiêm!”, kéo cán cờ áp sát vào thân mình, người ở tư thế nghiêm.
Cầm cờ ở tư thế nghiêm
– Cầm cờ nghỉ: Khi nghe khẩu lệnh “nghỉ”, chân trái chùng và ngả cờ ra phía trước.
* Giương cờ:  Được thực hiện khi chào cờ, lễ duyệt Đội, diễu hành và đón đại biểu.
Tư thế giương cờ
+ Từ tư thế cầm cờ nghiêm chuyển sang giương cờ: tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm – 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, kéo sát vào ngang thắt lưng đưa về tư thế giương cờ. Cán cờ nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ.
+ Từ tư thế vác cờ chuyển sang giương cờ: Tay phải kéo đốc cán cờ về sát thân người, tay trái đẩy cán cờ ra phía trước về tư thế giương cờ.
*Vác cờ: Được sử dụng khi diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ đón đại biểu…
Động tác, tư thế vác cờ: Từ tư thế cầm cờ nghiêm, tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm – 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, đưa thẳng ra phía trước nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ, tay trái kéo cán cờ đặt lên vai phải đưa về tư thế vác cờ.
Tư thế vác cờ
* Kéo cờ: Động tác kéo cờ được sử dụng trong lễ chào cờ.
– Kéo cờ trong các buổi lễ: Cờ được buộc sẵn vào dây. Đội cờ có 2 em, 1 em kéo cờ, 1 em nâng cờ quay về phía cột cờ.
– Động tác kéo cờ: Phải cầm tách dây, không cho cờ bị rối xoắn vào dây, ròng rọc phải trơn, khi ngoắc cờ vào dây phải nhanh (có khuyết móc sẵn).
* Khẩu lệnh khi thực hiện các động tác sử dụng cờ:
– Nghiêm!
–  Nghỉ!
–  Chào cờ – chào!  (cờ giương hoặc cờ kéo).
– Giương cờ!
– Vác cờ!
12.5- Hô, đáp khẩu hiệu Đội:
Trong Lễ chào cờ, sau khi nghe người điều hành hô khẩu hiệu Đội, toàn đơn vị hô đáp lại: “Sẵn sàng”, một lần, không giơ tay.
12.6- Các động tác cá nhân tại chỗ và di động:
– Đứng nghỉ:  Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh “nghỉ!”, hai tay để thẳng thoải mái, chân trái hơi chùng xuống, trọng tâm dồn vào chân phải, khi mỏi có thể đổi chân.
– Đứng nghiêm:  Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh “nghiêm!”, người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, hai tay thẳng khép sát thân người, bàn tay nắm tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, hai chân thẳng, khép sát, hai bàn chân tạo thành hình chữ V (góc khoảng 600).
– Quay bên trái:  Khi có khẩu lệnh “Bên trái – quay!”, sau động lệnh “quay!” người đứng nghiêm, lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang phía trái một góc 900, sau đó rút chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm.
– Quay bên phải:   Khi có khẩu lệnh “Bên phải – quay!”, sau động lệnh “quay!” người đứng nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía phải một góc 900, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.
– Quay đằng sau:   Khi có khẩu lệnh “Đằng sau – quay!”, sau động lệnh “quay!”  lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 1800, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.
– Dậm chân tại chỗ: Khi có khẩu lệnh “Dậm chân – dậm!”, sau động lệnh “dậm!”, bắt đầu bằng chân trái, dậm theo nhịp hô hoặc còi, trống, nhưng không chuyển vị trí. Khi đặt chân xuống đất, mũi chân đặt trước rồi đến gót chân. Tay phải vung về phía trước, bàn tay cao ngang thắt lưng, tay trái vung thẳng về phía sau. Khi có khẩu lệnh “Đứng lại – đứng!” (động lệnh “đứng!” rơi vào chân phải), đội viên dậm chân thêm một nhịp, kéo chân phải về tư thế nghiêm.
– Chạy tại chỗ:  Khi có khẩu lệnh: “Chạy tại chỗ – chạy!”, sau động lệnh “chạy!”,  bắt đầu bằng chân trái, chạy đều theo nhịp còi hoặc lời hô, nhưng không chuyển vị trí. Hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy. Khi có khẩu lệnh “Đứng lại – đứng!” (động lệnh “đứng!” rơi vào chân phải), đội viên chạy thêm 3 nhịp nữa. Dậm chân phải, về tư thế nghiêm.
– Tiến:  Khi có khẩu lệnh “Tiến… bước – bước!”, sau động lệnh “bước!”, người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước lên trước liên tục theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong trở về tư thế nghiêm.
– Lùi:   Khi có khẩu lệnh “Lùi… bước – bước!”, sau động lệnh “bước!”, người  đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu  bằng chân trái bước liên tục về phía sau theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong, trở về tư thế nghiêm.
– Bước sang trái:  Khi có khẩu lệnh “Sang trái… bước – bước!”, sau động lệnh “bước!”, người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân trái bước sang trái, chân phải bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về tư thế nghiêm.
– Bước sang phải:  Khi có khẩu lệnh “Sang phải… bước – bước!”, sau động lệnh “bước!”, người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân phải bước sang phải, chân trái bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về tư thế nghiêm.
– Đi đều:  Khi có khẩu lệnh: “Đi đều – bước!”, sau động lệnh “bước!”, bắt đầu bước bằng chân trái theo nhịp còi, trống hoặc lời hô. Tay phải đánh ra trước thắt lưng, tay trái vung thẳng ra sau đưa dọc theo người, bàn tay nắm tự nhiên, bước đều đặn, người thẳng, mắt nhìn thẳng. Khi có khẩu lệnh “Đứng lại – đứng!”, động lệnh “đứng!” rơi vào chân phải, chân trái bước thêm một bước, rồi đưa chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm.
Đi đều khác dậm chân tại chỗ cơ bản ở bước chân di chuyển, đầu gối không nhấc cao, bước đi bình thường,  gót chân xuống trước, mũi xuống sau, không đá hất chân về phía trước hoặc giật ra phía sau.
– Chạy đều:  Khi có khẩu lệnh “Chạy đều – chạy!”, sau động lệnh “chạy!”, bắt đầu chạy bằng chân trái theo nhịp còi hoặc lời hô, đầu gối không nhấc cao, không đá chân, hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy, người hơi đổ về trước. Khi có khẩu lệnh “Đứng lại – đứng!”, động lệnh “đứng!” rơi vào chân phải, đội viên chạy thêm 3 bước nữa rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm.
12.7- Đánh trống:
Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định.
13. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ HUY ĐỘI
13.1 – Trang phục:
– Mặc đồng phục đội viên.
– Đeo cấp hiệu chỉ huy Đội.
13.2- Tư thế:
Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát.
13.3- Khẩu lệnh:
Khi hô phải rõ dự lệnh và động lệnh, hô to, rõ để cả đơn vị đều nghe thấy. Chỉ huy phải kiểm tra hiệu quả của khẩu lệnh. Khi đội viên chưa thực hiện xong, chưa chuyển sang khẩu lệnh khác.
13.4- Động tác, tư thế chỉ huy khi tập hợp:
* Chọn địa hình: Cần chọn vị trí rộng để tập hợp đội hình và phù hợp với những hoạt động đã dự định, tránh nơi có vật trở ngại hoặc lầy lội.
* Xác định phương hướng: Cần chú ý những yếu tố sau: tránh nắng chiếu vào mặt, tránh hướng gió, tránh ô nhiễm của môi trường, tránh hướng có nhiều hoạt động ồn ào.
* Vị trí và tư thế khi tập hợp:  Khi tập hợp, chỉ huy đứng ở điểm chuẩn, tư thế nghiêm để các đơn vị lấy làm chuẩn, không xê dịch vị trí, quay qua, quay lại…
* Động tác chỉ định đội hình: Chỉ huy dùng tay trái chỉ định đội hình tập hợp.
– Hàng dọc: Tay trái giơ thẳng lên cao, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.
– Hàng ngang: Tay trái giơ sang ngang tạo với thân người một góc 900, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống.
– Chữ U: Tay trái đưa ngang, cánh tay trên vuông góc với cánh tay dưới, bàn tay nắm kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.
– Vòng tròn: Hai tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống, ngón giữa hai bàn tay chạm nhau.
Chú ý:  Khi giơ tay chỉ định đội hình tập hợp, hướng mặt của chỉ huy luôn cùng hướng với đội hình.
– Khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội hình, chạm tay trái vào vai trái của chỉ huy, chỉ huy chuyển từ vị trí tập hợp sang vị trí điều khiển đơn vị.
Tư thế chỉ huy tập hợp  đội hình hàng dọc
Tư thế chỉ huy tập hợp  đội hình hàng ngang
Tư thế chỉ huy tập hợp  đội hình vòng tròn
Tư thế chỉ huy tập hợp  đội hình chữ U
* Lệnh tập hợp:  Phát lệnh tập hợp bằng còi, hoặc khẩu lệnh.
– Lệnh bằng còi: Được cấu tạo bằng độ dài của tiếng còi ghi theo ký hiệu moóc-xơ.
+  Ký hiệu:
Dấu (.) (tích) là tiếng còi ngắn.
Dấu (-) (tè) là tiếng còi dài.
+   Các ký hiệu moóc-xơ dùng khi tập hợp:
(-)     một hồi dài (chữ T):   Chuẩn bị chú ý.
(.-)     (chữ A) 4 lần:   Tập hợp toàn đơn vị.
(..)    (chữ I):    nhiều lần:   giục nhanh lên.
(–.)  (chữ G):   Dừng lại.
(.–.) (chữ P):  Gọi phân đội trưởng.
(-.-.)  (Chữ C):  Gọi chi đội trưởng.
(.-.-): Khi đi, khi chạy, tiếng ngắn rơi vào chân trái, tiếng dài rơi vào chân phải.
* Các khẩu lệnh:
– Chi đội (phân đội, liên đội) tập hợp!
– Chi đội (phân đội, liên đội) giải tán!
– Chi đội giải tán, các phân đội tập hợp!
– Nghiêm! Nhìn trước – thẳng! Thôi!
– Đội Nghi lễ vào (về) vị trí!
– Nghiêm! Chào cờ – chào!
– Nghiêm!
– Nghỉ!
– Khẩu lệnh điểm số:
+ Phân đội điểm số!
+ Chi đội điểm số!
+ Các phân đội (chi đội) điểm số  – báo cáo!
– Bên trái (phải, đằng sau) – quay!
– Tiến (lùi, sang phải, sang trái) …n… bước – bước!
– Dậm chân – dậm!
– Đi đều – bước!
– Chạy tại chỗ – chạy!
– Chạy đều – chạy!
– Đứng lại – đứng!
– Vòng bên trái (bên phải)  –  bước!
– Vòng bên trái (bên phải)  –  chạy!
– Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – bước! (chạy!).
– Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn thẳng! (đối với đội hình hàng dọc, ngang và chữ U).
– Cự ly rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ! (đối với đội hình vòng tròn).
* Vị trí của người chỉ huy trong đội hình, đội ngũ:
– Vị trí chỉ huy khi tập hợp: Khi tập hợp, chỉ huy là chuẩn của đơn vị. Ở đội hình hàng dọc và chữ U, đội viên đứng sau chỉ huy có khoảng cách bằng một cánh tay (cánh tay trái đưa lên, bàn tay trái chạm vai trái chỉ huy) cùng hướng với chỉ huy. Ở đội hình hàng ngang, đội viên đứng tiếp bên trái chỉ huy có khoảng cách bằng một cánh tay (vai phải chạm bàn tay trái của chỉ huy) và cùng hướng với chỉ huy. ở đội hình vòng tròn: Chỉ huy làm tâm.
– Vị trí chỉ huy khi điều khiển đơn vị: Sau khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội hình tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí trung tâm để điều khiển và bao quát đơn vị, để các đội viên đều nghe thấy khẩu lệnh chỉ huy. Khoảng cách giữa chỉ huy đến đơn vị tuỳ thuộc đội hình đơn vị lớn hay nhỏ.
– Vị trí chỉ huy đơn vị tĩnh tại:  (Liên đội hàng ngang, chi đội hàng dọc).
Phân đội trưởng đứng đầu, phân đội phó đứng cuối phân đội; chi đội trưởng đứng bên phải phân đội trưởng phân đội 1 (các ủy viên Ban Chỉ huy đứng sau chi đội trưởng); đội viên cầm cờ đứng bên phải chi đội trưởng; phụ trách chi đội đứng bên phải cờ. Ban chỉ huy liên đội đứng bên phải phụ trách của chi đội đứng đầu; đội cờ liên đội đứng hàng ngang bên phải Ban Chỉ huy liên đội (nếu đội cờ có 3 đội viên thì 1 đội viên cầm cờ đứng giữa, 2 đội viên hộ cờ đứng hai bên. Nếu đội cờ có 5 đội viên thì đứng giữa là cờ Tổ quốc, bên phải cờ Tổ quốc là cờ Đoàn, bên trái là cờ Đội, 2 hộ cờ đứng hai bên); Đội trống, kèn đứng sau đội cờ.
Đội hình của các chi đội khác đứng lần lượt bên trái chi đội 1, khoảng cách bằng 1 cự ly rộng.
– Vị trí chỉ huy khi hành tiến của liên đội:
Đi đầu là đội cờ của liên đội, sau đội cờ khoảng 3 mét là Ban Chỉ huy liên đội (Liên đội trưởng đi giữa, liên đội phó hoặc hai ủy viên đi hai bên), sau Ban Chỉ huy khoảng 3m là đội trống, sau khoảng 5m là người cầm cờ  của chi đội, sau cờ khoảng 1m là  chi đội trưởng, sau chi đội trưởng khoảng 1m là đội hình chi đội, chi đội nọ cách chi đội kia khoảng 5m.
14. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ
14.1- Các loại đội hình:
14.1.1- Đội hình hàng dọc:  Đội hình hàng dọc để tập hợp điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động.
– Phân đội hàng dọc: Phân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.
– Chi đội hàng dọc:  Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1 (Chi đội là đơn vị cơ sở, không nên coi đây là đội hình phân đội hàng dọc chi đội hàng ngang).
– Liên đội hàng dọc:  Các chi đội xếp hàng dọc theo thứ tự trước sau do liên đội quy định, cách nhau khoảng 5m. (sắp xếp khi diễu hành).
14.1.2- Đội hình hàng ngang:  Đội hình hàng ngang được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện, lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội,v.v…
– Phân đội hàng ngang: Phân đội trưởng đứng đầu, đội viên lần lượt đứng về phía trái phân đội trưởng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.
– Chi đội hàng ngang: Phân đội 1 xếp hàng ngang trên cùng là chuẩn, các phân đội xếp hàng ngang theo thứ tự đứng sau phân đội 1.
– Liên đội hàng ngang: Chi đội đứng đầu xếp hàng dọc làm chuẩn, các chi đội khác xếp hàng dọc lần lượt đứng về phía trái chi đội đứng đầu.
14.1.3- Đội hình chữ U:  Đội hình chữ U được dùng khi tổ chức lễ chào cờ, lễ kết nạp đội viên và một số hoạt động ngoài trời.
– Chi đội tập hợp chữ U: Phân đội 1 là một cạnh của chữ U, các phân đội giữa làm đáy (có thể một hàng ngang hoặc 2, 3… hàng ngang), phân đội cuối làm cạnh còn lại của chữ U.
Khi nghe lệnh tập hợp, các đội viên chạy tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí theo điểm rót của phân đội, đến nơi thì đứng lại, (phân đội trưởng phân đội 1 chạm tay trái vào vai trái chi đội trưởng), quay trái vào trong chữ U, về tư thế nghiêm.
14.1.4- Đội hình vòng tròn: Được sử dụng khi tổ chức các hoạt động tập thể như: Múa, hát, tổ chức trò chơi, lửa trại, sinh hoạt nội bộ ngoài trời. Khi có lệnh tập hợp, các đội viên chạy đều tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí tập hợp, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, vừa chạy vừa điều chỉnh, khi chỉ huy bỏ tay xuống thì dừng lại và quay vào trong vòng tròn, về tư thế nghiêm.
* Chú ý:   – Khi muốn chuyển từ đội hình này sang đội hình khác, chỉ huy phải cho giải tán đơn vị.
– Tập hợp nhanh: Chỉ dùng cho đội hình hàng dọc và hàng ngang, không.
cần phải tập hợp phân đội trước khi tập hợp đơn vị.
– Tập hợp chậm:  Các phân đội phải tập hợp, chỉnh đốn đội ngũ trước khi
tập hợp đơn vị.
14.2 – Đội ngũ:
14.2.1- Đội ngũ tĩnh tại:
* Chỉnh đốn đội ngũ: Sau khi tập hợp, cần phải chỉnh đốn đội ngũ để có một đơn vị sắp xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh, có cự ly thích hợp để bắt đầu hoạt động. Cự ly hẹp bằng một khuỷu tay trái (bàn tay trái chống ngang thắt lưng, 4 ngón đặt phía trước), cự ly rộng bằng một cánh tay trái (nếu đưa sang ngang, lòng bàn tay úp; nếu đưa lên phía trước, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất).
* Chỉnh đốn hàng dọc:
– Phân đội:  Khẩu lệnh “Nhìn trước – thẳng!”. Nghe động lệnh “thẳng!”, đội viên nhìn gáy người trước, tay trái giơ thẳng, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất, các ngón tay khép kín và chạm vào vai trái người đứng trước. (không đặt cả bàn tay, không kiễng chân). Khi nghe lệnh khẩu “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
– Chi đội: Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn – thẳng!” . Sau động lệnh “thẳng!”, các phân đội trưởng  (trừ phân đội cuối) dùng tay trái để xác định cự ly giữa các phân đội (chỉnh đốn hàng ngang). Đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự ly giữa các đội viên (chỉnh đốn hàng dọc). Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng dọc, nhìn đội viên phân đội 1 cùng hàng ngang để chỉnh đốn hàng ngang. Khi nghe khẩu lệnh “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
Chỉnh đốn hàng dọc (Cự ly hẹp)
Chỉnh đốn hàng dọc (Cự ly rộng)
* Chỉnh đốn hàng ngang:
– Phân đội: Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn – thẳng!”. Sau động lệnh “thẳng!”, đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang, dùng tay trái để xác định cự ly giữa các đội viên. Khi nghe khẩu lệnh: “Thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
– Chi đội hàng ngang: Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn – thẳng!”. Sau động lệnh “thẳng!”, các phân đội trưởng dùng tay trái xác định cự ly hàng dọc, đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự ly hàng ngang. Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng của mình để chỉnh đốn hàng ngang, nhìn đội viên phân đội 1 để chỉnh đốn hàng dọc. Khi nghe khẩu lệnh “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
Chỉnh đốn hàng ngang (Cự ly hẹp)
Chỉnh đốn hàng ngang (Cự ly rộng)
– Chi đội hình chữ U: Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn – thẳng!”. Sau động lệnh “thẳng!”, các đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang và dùng tay trái xác định cự ly. Khi nghe khẩu lệnh “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm. Riêng ở góc chữ U luôn luôn có khoảng cách là một cự ly rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang, (lòng bàn tay úp song song với mặt đất), chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái phân đội phó phân đội 2 (hoặc 3, 4, 5… – nếu các phân đội đáy là một hàng) đưa ra phía trước (bàn tay nghiêng, vuông góc với mặt đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội cuối. Nếu các phân đội giữa xếp thành nhiều hàng ngang thì các phân đội trưởng của phân đội 3, 4, 5… đứng sau phân đội trưởng phân đội 2.
Chỉnh đốn cự ly hẹp  ở góc chữ U giữa phân đội phó PĐ1 và phân đội trưởng PĐ2
Chỉnh đốn cự ly hẹp  ở góc chữ U giữa phân đội phó PĐ2 (3, 4, 5…) với phân đội trưởng PĐ cuối
* Đội hình vòng tròn:  Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ!”.
– Cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người một góc khoảng 450.
– Cự ly rộng được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, dang thẳng cánh tay, vuông góc với thân người. Khi nghe khẩu lệnh “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
* Điểm số, báo cáo:  Trước buổi sinh hoạt Đội, các đơn vị điểm số, báo cáo sĩ số.
– Điểm số:
+ Điểm số phân đội: Phân đội trưởng tiến 1 bước, quay đằng sau, hô: “Nghiêm! Phân đội điểm số!” và phân đội trưởng hô số “một”, các đội viên đánh mặt sang trái hô số tiếp theo, lần lượt cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng điểm số xong hô: “hết!”.
+ Điểm số toàn chi đội: Sau khi nghe lệnh: “Nghiêm! Các chi đội điểm số, báo cáo! Nghỉ!”, các chi đội trưởng đứng lên vị trí chỉ huy chi đội mình, hô: “Nghiêm! Chi đội điểm số!”, phân đội trưởng phân đội 1 hô: “một”, các đội viên phân đội 1 tiếp tục điểm số cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng điểm số xong hô: “hết!” Phân đội trưởng phân đội 2 hô số tiếp theo số của người cuối cùng phân đội 1, các đội viên phân đội 2 điểm số tiếp… Các phân đội còn lại lần lượt tiến hành như trên cho đến hết. Chi đội trưởng lấy số cuối của chi đội  cộng với Ban chỉ huy (nếu đứng hàng riêng) và đội viên ở đội cờ, đội trống rồi báo cáo với liên đội.
– Báo cáo sĩ số:  Điểm số xong các đơn vị lần lượt báo cáo chỉ huy:
+ Ở chi đội: Phân đội 1 điểm số xong, phân đội trưởng cho phân đội đứng nghiêm, quay đằng sau, bước lên báo cáo chi đội trưởng. Khi phân đội trưởng phân đội 1 báo cáo, phân đội trưởng phân đội 2 bắt đầu cho phân đội mình điểm số và lần lượt như vậy đến phân đội cuối.
+ Ở liên đội: Các chi đội trưởng lần lượt từ chi đội 1 đến chi đội cuối báo cáo với chỉ huy liên đội.
+ Ở cuộc họp lớn, liên đội trưởng lên báo cáo tổng chỉ huy.
– Thủ tục báo cáo:  Sau khi điểm số xong, các đơn vị trưởng lần lượt hô đơn vị mình đứng nghiêm, rồi (chạy hoặc đi tuỳ theo cự ly xa hoặc gần) đến trước chỉ huy, cách khoảng 3 bước nói to: “Báo cáo! (đơn vị trưởng giơ tay chào chỉ huy, chỉ huy chào đáp lại, 2 người cùng bỏ tay xuống) Báo cáo chi đội trưởng (Liên đội trưởng, Tổng phụ trách…) phân đội (chi đội, liên đội) có… đội viên, có mặt…, vắng mặt…, có lý do…, không có lý do… Báo cáo hết!” Chỉ huy đáp lại… Đơn vị trưởng hô: “Rõ”, sau đó chào chỉ huy, chỉ huy chào đáp lại và cùng bỏ tay xuống. Đơn vị trưởng quay về trước đơn vị hô: “Nghỉ!” và trở về vị trí.
14.2.2- Đội ngũ vận động:
* Đội ngũ đi đều: Toàn đơn vị phải bước cùng một nhịp, cùng đưa chân và cùng vung tay đều đặn. Hàng ngang, hàng dọc phải thẳng, đều.
* Đội ngũ chạy đều: Toàn đơn vị chạy đều và nhịp nhàng theo lệnh của chỉ huy.
* Đội ngũ chuyển hướng vòng:
– Vòng trái: Đơn vị đang đi đều (chạy đều), sau khẩu lệnh: “Vòng bên trái – bước!” hoặc “Vòng bên trái – chạy!”, những đội viên hàng bên trái (ngoài cùng) bước đến điểm quay (được xác định bằng vị trí phân đội trưởng khi dứt động lệnh) thì bước (chạy) ngắn hơn, đồng thời quay sang trái. Những đội viên ở hàng bên phải khi đến điểm quay thì bước dài hơn, đồng thời quay bên trái. Sau đó đi (chạy) tiếp và giữ đúng cự ly.
– Vòng phải: Tiến hành ngược lại.
– Vòng đằng sau: Tiến hành như vòng trái (vòng phải) nhưng di chuyển đội hình quay ngược lại hướng đi ban đầu. Khẩu lệnh: Bên trái (bên phải) vòng đằng sau  – bước! (chạy!).
15. NGHI LỄ CỦA ĐỘI
15.1- Lễ chào cờ:
Được sử dụng khi bắt đầu một buổi sinh hoạt, hoạt động Đội. Các liên đội trong trường học tổ chức lễ chào cờ đầu tuần.
* Diễn biến: (Sau khi đã tập hợp và ổn định đơn vị).
– Chỉ huy hô: “Mời các vị đại biểu và các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ!”
– Chỉ huy hô:  “Đội Nghi lễ vào vị trí!” (đội cờ của liên đội vác cờ, đội trống đeo trống, đội kèn cầm kèn tay phải vào vị trí qui định với từng hình thức tổ chức, đến nơi, đưa cờ về tư thế nghỉ).
– Chỉ huy hô: “Nghiêm!”, đội kèn thổi kèn hiệu chào cờ. Hết hồi kèn, chỉ huy hô: “Chào cờ – chào!” (Dứt động lệnh “chào”, chỉ huy hướng về phía cờ ), cờ giương (hoặc kéo), đội trống đánh trống chào cờ, tất cả đội viên giơ tay chào. (2 đội viên hộ cờ đứng nghiêm, không giơ tay chào).
– Dứt tiếng trống, chỉ huy hô: “Quốc ca!”, đội viên bỏ tay xuống, đứng tư thế nghiêm và hát Quốc ca.
– Hát xong Quốc ca, chỉ huy hô: “Đội ca!”, đội viên hát Đội ca.
– Hát xong Đội ca, chỉ huy quay về đội hình, hô: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa – Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!”, tất cả đội viên đồng thanh đáp 1 lần: “Sẵn sàng!” , không giơ tay. Kết thúc lễ chào cờ, chỉ huy hô: “ Mời các vị đại biểu và các bạn nghỉ, đội Nghi lễ về vị trí!”.
– Trong các buổi lễ lớn, có phút sinh hoạt truyền thống, sau lời đáp: “Sẵn sàng!”, chỉ huy hô: “Phút sinh hoạt truyền thống!”.  Đội Nghi lễ chủ động về vị trí tập hợp đội hình tĩnh tại.
* Các hình thức tổ chức Lễ Chào cờ:  Có 3 hình thức:
– Hình thức thứ nhất:  Cờ được treo sẵn trên lễ đài hoặc trên cột cờ.
Diễn biến Lễ Chào cờ được tiến hành như quy định.
– Hình thức thứ hai: Cờ được đội viên cầm, đứng trước đơn vị.
+ Chào cờ ở chi đội:  Cờ của chi đội do 1 đội viên cầm ở tư thế giương cờ (không có hộ cờ) đứng trước chi đội và quay mặt về đơn vị. Diễn biến lễ chào cờ như quy định.
+ Chào cờ ở liên đội:  Đội cờ của liên đội đứng cách đội hình ít nhất 3 mét, đội trống, kèn đứng sau đội cờ, tất cả đều quay mặt về đơn vị. Cờ của chi đội do một đội viên cầm ở tư thế giương cờ, đứng trước, cách 3 bước cùng hướng với đơn vị. Diễn biến Lễ Chào cờ như qui định.
– Hình thức thứ ba:  Kéo cờ.
+ Đội cờ về vị trí tập kết, bốn đội viên cầm 4 góc cờ. Khi có lệnh vào vị trí, dâng cờ lên ngang vai tiến vào cột cờ theo nhịp trống hành tiến. Đến cột cờ, 4 đội viên hạ cờ ngang thắt lưng, 2 đội viên đứng trước buộc cờ vào dây kéo, 2 đội viên đứng sau nâng cờ.
+ Khi có khẩu lệnh chào cờ, một đội viên cầm một dây để kéo cờ lên, một đội viên cầm dây thả dần ra, 2 đội viên còn lại tiến lên thành hàng ngang với người kéo cờ và quay xuống đơn vị, đứng nghiêm, không giơ tay chào.
+ Khi cờ lên đến đỉnh cột, 2 đội viên kéo cờ buộc dây vào cột rồi quay xuống đơn vị, đứng nghiêm. Cờ được kéo lên khi trống nổi, hết bài trống, cờ lên đến đỉnh cột.
15.2- Lễ Diễu hành:
Lễ Diễu hành được tổ chức để biểu dương lực lượng, giới thiệu thành tích của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
* Đội hình diễu hành:
– Vị trí tập kết chuẩn bị diễu hành: Đi đầu là đội cờ của liên đội, cách đội cờ khoảng 3 mét là đội rước ảnh Bác Hồ (nếu có), sau khoảng 3 mét là 3 đội viên đại diện Ban Chỉ huy liên đội, sau Ban Chỉ huy khoảng 3 mét là đội trống, kèn (đội trống, kèn có thể đứng cố định ở khu vực lễ đài, tuỳ thuộc vào hành trình diễu hành), sau đội trống, kèn khoảng 5 mét là cờ của chi đội đứng đầu, sau cờ khoảng 1 mét là chi đội trưởng, sau chi đội trưởng khoảng 1 mét là đội hình chi đội, chi đội nọ cách chi đội kia khoảng 5 mét. Phụ trách đi bên cạnh phân đội trưởng phân đội 1.
– Diễn biến: Lễ Diễu hành được thực hiện trước Lễ Khai mạc. Chỉ huy hô: “Nghiêm!”, chạy đến trước lễ đài chào phụ trách, phụ trách chào đáp lại, chỉ huy báo cáo: “Báo cáo anh (chị) phụ trách, các đơn vị đã sẵn sàng, xin phép lễ diễu hành được bắt đầu!”. Phụ trách đáp lại. Chỉ huy hô: “Rõ!”, sau đó chỉ huy và phụ trách chào nhau kiểu đội viên. Chỉ huy quay về đơn vị thực hiện theo yêu cầu của phụ trách. Trong trường hợp phụ trách đáp “đồng ý” thì chỉ huy quay về đơn vị hô: “Lễ diễu hành bắt đầu!” – “Dậm chân – dậm!”. Thổi kèn, đánh trống hành tiến (đội viên dậm đều chân theo tiếng trống). Khi đơn vị đã dậm chân đều, chỉ huy hô: “Đi đều – bước!”, các đơn vị hành tiến từ trái qua phải lễ đài (theo hướng lễ đài), cờ được vác lên vai. Khi bắt đầu đến lễ đài (vạch chào), cờ được giương lên, đội viên giơ tay chào. Khi đã qua lễ đài (vạch thôi chào), chuyển cờ về tư thế vác cờ, đội viên thôi chào, tiếp tục đi đều. Từng đơn vị khi qua lễ đài được giới thiệu tóm tắt thành tích, các đại biểu vỗ tay động viên. Khi vòng ở các góc sân, chú ý đảm bảo vuông góc. Khi diễu hành ở đường lớn, chú ý giữ cự ly các đơn vị, đội hình nghiêm túc và đi đúng đường, tránh làm mất trật tự an toàn giao thông. Diễu hành xong, các đơn vị về vị trí tập kết.
15.3- Lễ Duyệt Đội:
– Diễn biến:  Sau Lễ khai mạc, chỉ huy đến lễ đài báo cáo đại biểu (đại diện đại biểu – quàng khăn đỏ – đứng dậy chuẩn bị nghe báo cáo): Khi đến trước đại diện đại biểu, chỉ huy giơ tay chào, đại biểu chào đáp lại rồi cùng bỏ tay xuống. Chỉ huy báo cáo: “Báo cáo…, các đơn vị đã sẵn sàng, xin mời đại biểu đi duyệt Đội!”. Đại diện đại biểu đáp lại. Chỉ huy hô: “Rõ”, sau đó chỉ huy và đại biểu chào nhau, chỉ huy quay về đội hình thực hiện theo yêu cầu của đại biểu. Trong trường hợp đại biểu đáp “đồng ý”, chỉ huy quay về đội hình hô: “Lễ duyệt Đội bắt đầu!” và hướng dẫn đại biểu đến trước vị trí đội cờ (đứng theo đội ngũ tĩnh tại), đại biểu giơ tay chào cờ rồi đi duyệt Đội. (Trong quá trình đi duyệt Đội, đại biểu không giơ tay chào).
Khi đại biểu vào vị trí duyệt Đội (trước đội hình đội nghi lễ – nếu đội nghi lễ đứng đầu đội hình liên đội hoặc trước chi đội đầu tiên của đơn vị – nếu đội nghi lễ đứng trên lễ đài), chỉ huy đi sau đại biểu khoảng 1 mét, chếch về bên phải, đội nghi lễ thực hiện bài kèn, trống hành tiến, đại biểu đi từ đầu đến cuối đơn vị. Khi kèn và trống nổi, cờ của liên đội giương cao, chỉ huy chào (đến khi đại biểu đi hết đơn vị cuối cùng). Khi đại biểu đi đến đơn vị nào, chỉ huy đơn vị đó hô “Chào!”, cờ của chi đội giương cao, đội viên giơ tay chào. Khi đại biểu đi qua, chỉ huy đơn vị đó hô: “Thôi!”, đội viên thôi chào, cờ về tư thế nghiêm. Đi hết đơn vị cuối, đại biểu lên lễ đài. Lễ duyệt Đội kết thúc.
15.4- Lễ Kết nạp đội viên:
Sau khi đủ điều kiện kết nạp đội viên được quy định tại điều 1, chương I, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chi đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới như sau:
* Địa điểm kết nạp:  Phòng Đội, phòng truyền thống, nhà bảo tàng, di tích lịch sử…
* Thời gian:  Chọn ngày lễ có ý nghĩa.
* Thành phần tham dự:  Toàn chi đội, Tổng phụ trách, phụ trách chi đội, đại diện cha mẹ học sinh, đại diện Ban Chỉ huy liên đội và đội viên được kết nạp.
* Trang trí:  Có ảnh Bác Hồ, cờ Đội.
* Diễn biến:
– Chi đội trưởng hoặc phó điều khiển chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố danh sách đội viên được kết nạp và mời đội viên mới lên đọc lời hứa.
– Đội viên mới bước lên đối diện với cờ, nghiêm trang đọc lời hứa (Điều 2, Chương I, Điều lệ Đội). Đọc xong hô: “Xin hứa!”, toàn chi đội đứng nghiêm.
– Phụ trách chi đội đặt khăn quàng đỏ lên vai và căn dặn đội viên mới. Đội viên mới đáp: “Sẵn sàng!” và tự thắt khăn quàng đỏ, đứng nghiêm, chào cờ và quay lại chào các đại biểu và đội viên trong chi đội.
– Chi đội trưởng phân công đội viên mới về phân đội. Toàn chi đội ngồi xuống và hát tập thể bài hát “Mơ ước ngày mai” (Trần Đức). Lễ kết nạp kết thúc.
Chú ý: – Tổ chức lễ kết nạp một cách trọng thể, gây ấn tượng giáo dục sâu sắc.
– Mỗi lần kết nạp không quá 15 đội viên. Nếu có từ 2 em trở lên thì một em đọc lời hứa xong, các em khác đồng thanh đáp một lần: “Xin hứa!”.
15.5- Lễ Công nhận chi đội:
* Điều kiện thành lập chi đội mới:
– Có ít nhất 3 đội viên trở lên.
– Việc thành lập và tổ chức công nhận: Do Ban Chỉ huy liên đội đề nghị và Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định.
* Thành phần tham dự: Chi đội được công nhận, đại diện chi đội đỡ đầu, Ban Chỉ huy liên đội, Tổng phụ trách, phụ trách chi đội, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Hội đồng Đội cấp xã hoặc Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp…
* Diễn biến:
– Đại diện Ban Chỉ huy liên đội điều khiển chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Phụ trách Đội đọc quyết định công nhận chi đội mới.
– Phụ trách Đội gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy chi đội mới.
– Phụ trách Đội trao cờ Đội cho chi đội trưởng (toàn chi đội mới đứng nghiêm). Ban Chỉ huy chi đội nhận cờ, giương cờ về phía chi đội. Đại diện Ban Chỉ huy liên đội hô: “Nghiêm! Chào cờ – chào!”, đội viên giơ tay chào (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu). Sau đó hô: “Thôi!”.
–  Đại biểu phát biểu, giao nhiệm vụ.
– Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.
– Đại diện Ban Chỉ huy liên đội tuyên bố bế mạc.
15.6- Lễ Trưởng thành đội viên:  Được tổ chức vào học kỳ II năm học lớp 9.  Đơn vị tổ chức là chi đội có đội viên trưởng thành.
* Thành phần tham dự:  Toàn chi đội, phụ trách chi đội, đại diện Ban Chỉ huy liên đội, chi đoàn. Số lượng đội viên được trưởng thành không hạn chế.
* Thời gian: Chọn ngày có ý nghĩa, thời gian tổ chức ngắn gọn.
* Diễn biến:
– Chi đội phó điều khiển chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Chi đội trưởng công bố danh sách đề nghị của tập thể chi đội những đội viên trưởng thành.
– Phụ trách chi đội phát biểu biểu dương, nhắc nhở các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời giúp đỡ chi đội trong mọi hoạt động,
– Đội viên được trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
– Đại diện chi đoàn phát biểu.
– Trao tặng phẩm kỷ niệm (nếu có) và vui liên hoan một số tiết mục văn nghệ (có thể làm một công trình lưu niệm nhỏ).
– Bế mạc, hát bài: “Tiến lên đoàn viên” (Phạm Tuyên).
15.7- Lễ thành lập Liên, Chi đội tạm thời:
Lễ thành lập Liên, Chi đội tạm thời được tổ chức trước các hoạt động tập trung của Đội, như hội trại, trại hè, lớp tập huấn, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ… khi cần thiết.
* Diễn biến buổi lễ:
– Ổn định tổ chức, người điều hành hô: “Xin mời đại biểu và các bạn đứng dậy (nếu đơn vị đang ngồi).
– Công bố quyết định thành lập liên đội, các chi đội và chỉ định Ban Chỉ huy liên, chi đội tạm thời. (Quyết định do Thường trực Hội đồng Đội hoặc Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp ký).
– Khi đọc đến tên thành viên nào trong Ban Chỉ huy liên, chi đội thì thành viên đó hô : “Có” rồi chạy lên trước đội hình (Ban Chỉ huy liên đội đứng trên cùng, quay mặt về phía đơn vị; Ban Chỉ huy chi đội nào đứng trước chi đội đó, cùng hướng với chi đội).
– Mời đại diện Thường trực Hội đồng Đội cấp ký quyết định thành lập Liên đội tạm thời lên trao cấp hiệu cho Ban Chỉ huy liên, chi đội. Trao cấp hiệu cho Ban Chỉ huy liên đội trước, tiếp đó là Ban Chỉ huy các chi đội, theo thứ tự từ chi đội đứng đầu đến chi đội đứng cuối. Trước khi gắn cấp hiệu (dưới cầu vai trái 5 cm), lãnh đạo và thành viên BCH được gắn cấp hiệu chào nhau kiểu đội viên.
– Sau khi trao xong cấp hiệu cho BCH Liên, chi đội, người điều hành hô “Xin kính mời … trao cờ cho Liên, chi đội”.
– Liên đội trưởng bước lên một bước, lãnh đạo nhận cờ do đại diện Ban Tổ chức trao và trao cho Liên đội trưởng. Tiếp đó tiến hành trao cờ cho các chi đội theo thứ tự từ chi đội đứng đầu đến chi đội đứng cuối (cách làm tương tự như trao cờ liên đội). Cờ giương, toàn liên đội đứng nghiêm. (Trước khi nhận và sau khi trao, người trao và nhận cờ đứng nghiêm chào cờ).
– Lãnh đạo trao cờ xong, người điều hành hô: “Nghiêm! Chào cờ – chào!  – Toàn thể đội viên giơ tay chào (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu). Sau đó hô: “Thôi! Lễ thành lập Liên, chi đội tạm thời đến đây kết thúc, xin kính mời các vị đại biểu và các bạn nghỉ, Ban Chỉ huy Liên đội về vị trí”.
Chú ý:  Liên đội tạm thời tự giải thể khi kết thúc hoạt động.
15.8. Đại hội Đội:
* Thời gian: Tổ chức Đại hội vào thời gian đầu năm học (với các chi đội, liên đội trong nhà trường) và đầu kỳ nghỉ hè (với các chi đội, liên đội ở địa bàn dân cư). Đại hội diễn ra không quá 2 giờ.
* Địa điểm: Có thể ở Hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa.
* Trang trí: Cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo Nghi thức Đội).
* Nội dung và chương trình Đại hội:
– Đối với chi đội:
+  Tập hợp chi đội – kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.
+ Khai mạc Đại hội:
. Chào cờ (theo Nghi thức Đội).
. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự Đại hội.
+ Bầu Đoàn Chủ tịch (3 – 5 đội viên), Đoàn Chủ tịch lên làm việc (Ban Chỉ huy chi đội có thể dự kiến Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết).
+ Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội  (1 – 2 đội viên), công bố chương trình và nội dung Đại hội.
+ Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới. (Đối với chi đội mới thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới).
+ Phụ trách chi đội (hoặc đại diện đại biểu) phát biểu ý kiến.
+ Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo đề án công tác nhiệm kỳ mới.
+ Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của chi đội…
+ Bầu Ban Chỉ huy chi đội và bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội:
. Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy mới.
. Biểu quyết thống nhất số lượng  bầu Ban chỉ huy chi đội (từ 3 – 7 đội viên).
. Ứng cử và đề cử.
. Nếu có đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, Đoàn Chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.
. Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.
. Biểu quyết chọn hình thức bầu cử (có thể  là giơ tay hoặc bỏ phiếu kín).
Nếu Đại hội quyết định bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín thì bầu Ban kiểm phiếu.
. Thống nhất số lượng, danh sách và bầu Ban Kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).
+ Ban Kiểm phiếu làm việc:
. Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng. Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và các chi đội phó).
– Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban Kiểm phiếu làm việc).
– Ban Kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
* Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.
* Nếu bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết thì Đoàn Chủ tịch điều khiển, đội viên giơ tay biểu quyết từng người một theo thứ tự:
+ Đồng ý.
+ Không đồng ý.
Thư ký đếm số lượng, ghi biên bản và công bố kết quả.
+ Ban Chỉ huy chi đội mới ra mắt Đại hội, đại diện Hội đồng Đội xã, Tổng phụ trách hoặc phụ trách chi đội công nhận Ban Chỉ huy chi đội mới và giao nhiệm vụ.
+ Đại diện Ban Chỉ huy chi đội mới phát biểu nhận nhiệm vụ.
+ Nếu phải bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội thì bầu tiếp như trình tự bầu Ban Chỉ huy Đội.
+ Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.
+ Tổng kết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.
+ Chào cờ bế mạc. (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu)
– Đối với liên đội:  Đại hội liên đội tiến hành khi các chi đội đã tổ chức xong Đại hội. Đại hội toàn thể đội viên hoặc Đại hội đại biểu do Ban Chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian Đại hội không quá một buổi. Đại hội báo cáo kết quả công tác của liên đội nhiệm kỳ qua, thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chỉ huy liên đội mới.
Nội dung và chương trình Đại hội:
+ Lễ khai mạc Đại hội.
. Chào cờ theo Nghi thức Đội (có sinh hoạt truyền thống).
. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội và khai mạc Đại hội.
+ Bầu Đoàn Chủ tịch (từ 5 đến 7 đội viên),  Đoàn Chủ tịch Đại hội lên làm việc.
+ Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký của Đại hội (2 đội viên), công bố chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.
+ Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của liên đội trong nhiệm kỳ mới.
+ Đại diện Hội đồng Đội và cấp ủy Đảng (Ban giám hiệu) phát biểu ý kiến.
+ Các đại biểu dự Đại hội thảo luận.
+ Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của liên đội.
+ Bầu Ban chỉ huy liên đội mới:
– Đoàn chủ tịch công bố Ban Chỉ huy cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy mới.
– Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban chỉ huy mới.
– Ứng cử, đề cử.
Nếu đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.
– Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.
– Thống nhất số lượng, danh sách và bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).
Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng qui định, không để phiếu trắng. Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp liên đội trưởng hoặc các liên đội phó)).
+ Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc).
+ Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
* Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.
+ Ban Chỉ huy liên đội mới ra mắt Đại hội.
+ Tổng phụ trách công nhận và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy mới…
+ Đại diện Ban Chỉ huy liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ.
+ Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.
+ Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.
+ Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc.
+ Chào cờ, bế mạc. (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu)
15.9. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ ở cơ sở.
* Mục đích ý nghĩa:
Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ sau một năm học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với các em đội viên và tập thể Đội là việc làm có ý nghĩa, tác dụng rất lớn:
+ Là cuộc liên hoan, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
+ Là nơi trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm tiên tiến, gặp mặt những người tốt, việc tốt.
+ Là dịp tuyên truyền, tạo dư luận xã hội về những hoạt động và phong trào của Đội, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức xã hội.
* Thời gian và công việc chuẩn bị cho Đại hội.
Tiến hành Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ vào thời gian cuối năm học.
+ Đại hội phải được tiến hành từ chi đội. Thành viên Đại hội phải do các em bình xét và đề nghị đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.
+ Hình thức tổ chức Đại hội phải nghiêm trang, vui vẻ, thật sự là ngày hội báo công “Người tốt, việc tốt” dâng lên Bác Hồ. Các hiện vật, con người phải thật sự điển hình, có sức thuyết phục cao với các em thiếu nhi.
* Kết cấu nội dung
+ Phải đảm bảo trình tự hợp lý, logic.
+ Nội dung phù hợp với đối tượng.
+ Thể hiện sự quan tâm của Đảng và cơ quan địa phương.
+ Đáp ứng thiết thực nhu cầu, nguyện vọng của các em.
* Diễn biến của Đại hội
Ổn định tổ chức sau khi đi viếng nghĩa trang liệt sỹ hoặc tổ chức một hoạt động xã hội trước Đại hội.
+ Tổ chức lễ chào cờ theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Lễ dâng hoa lên Bác Hồ (cả Đại hội đứng nghiêm).
+ Phút sinh hoạt truyền thống hoặc hoạt cảnh truyền thống (nếu có).
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Các tổ chức xã hội đến chào mừng (có các hình thức khác nhau để gây ấn t-ượng đối với đại biểu).
+ Báo công dâng Bác (Bằng hình thức như hoạt cảnh, múa, hát, thơ…).
+ Tuyên dương, khen thưởng (chú ý nghiêm túc, trang trọng với các hình thức phù hợp với thiếu nhi).
+ Đại biểu phát biểu động viên, tuyên dương.
+ Đọc quyết tâm thư của Đại hội.
+ Bế mạc Đại hội.
16. NGHI THỨC DÀNH CHO PHỤ TRÁCH:
Người phụ trách Đội nhất thiết phải thực hiện thành thạo Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để hướng dẫn cho đội viên.
17. VIỆC CHẤP HÀNH NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH:
Đội viên, chi đội, liên đội, phụ trách Đội và Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm thực hiện đúng Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Trong quá trình thực hiện, những quy định về Nghi thức Đội có điều gì chưa hợp lý, đội viên và các tập thể Đội báo cáo cho Hội đồng Đội cấp trên biết để nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi sau này.
Chỉ Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ sung, sửa đổi, ban hành Nghi thức của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ ý kiến chính đáng của đội viên, các tập thể Đội và Hội đồng Đội các cấp.

 HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT