Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

ĐỊNH HƯỚNG Nội dung công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Th ứ nhất: Giới thiệu khái quát chung về hội nghị

Từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng klĩoá XIII đã long trọng khai mạc. Tham dự Hội nghị có 192 đồng chí Ưỷ viên Trung ương Đảng (173 Uỷ viên chính thức và 19 Uỷ viên dự khuyết), đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Ưỷ viên Trung ương Đảng (Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Nông, Chính uỷ Quán khu 2, Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban Kiếm tra Trung ương khoá XIII). Tổng số có 210 đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng chù trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triến kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Ke hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2). Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Thứ hai: Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đề cương

  1. Một số vấn đề về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022:

Cần tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thống nhất ý chí và hành động về những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đặc biệt là các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo chuyên đề do Ban cán sự đảng Chính phủ trình tại Hội nghị, đã được Trung ương nhất trí thông qua.

  1. Một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
  • Tuyên truyền khẳng định, các nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng được bàn tại Hội nghị Trung ương lần này, là bước cụ thể hoá yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
  • Tuyên truyền nhấn mạnh về một số điểm mới trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được Hội nghị thông qua, như: mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đon Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực… Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới.
  • Tuyên truyền thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu bể mạc Hội nghị: “Đe thực hiện cỏ hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương ỉần này thì nhận thức của chúng ta phải chỉn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lởn và phương pháp phải đủng, gỏp phần làm chuyến biến tình hĩnh thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT