Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn Thanh niên Công an Trà Vinh: Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên về các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, thời gian qua, các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, chủ yếu là lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn để thông tin về nội dung các Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng thời, các cấp đoàn trong Công an tỉnh thường xuyên đăng tải nội dung các kết luận trên các website, trang mạng xã hội để tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

C:\Users\Tai\Desktop\minh chung PV01\Tieu chi 1 muc 2.4\hoc tap 4 bai hoc.jpg

( Ban chấp hành các chi đoàn tổ chức triển khai trong đoàn viên, thanh niên)

Tại các buổi sinh hoạt, các chi đoàn trực thuộc quán triệt lại một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ … và một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”… Kết quả đã tổ chức triển 11 cuộc với 400 đoàn viên thanh niên tham gia, đạt 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên được triển khai học tập, quán triệt.

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, nghị quyết quan trọng của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; góp phần rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ; phát huy tính sáng tạo, chủ động trong triển khai thực hiện các Nghị quyết , kết luận nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và triển khai thực hiện các kết luận đạt hiệu quả.

Phạm Thanh Tài

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT