Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Về cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ

các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Tỉnh đoàn

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Tỉnh đoàn

Cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Tỉnh đoàn gồm 04 ban và 01 đơn vị trực thuộc gồm:

1. Ban Tổ chức – Kiểm tra.

2. Ban Phong trào.

3. Ban Tuyên giáo.

4. Ban Thanh thiếu nhi trường học.

5. Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi.

II. Biên chế của các ban thuộc Cơ quan Tỉnh đoàn được giao trên cơ sở vị trí việc làm và nằm trong tổng biên chế được giao của Cơ quan Tỉnh đoàn (riêng biên chế Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi thuộc khối Nhà nước, thực hiện theo biên chế do Ủy ban nhân dân tỉnh giao). Việc sắp xếp, kiện toàn Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

III. Chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn Cơ quan Tỉnh đoàn

1. Ban Tổ chức – Kiểm tra (Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn)

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác thông tin trong hệ thống Đoàn; phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Bảo đảm công tác thông tin hai chiều giữa Tỉnh đoàn với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh.

– Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn cấp dưới về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, công tác đoàn viên, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; theo dõi và có kế hoạch củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và cơ sở.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, mà trực tiếp là Bí thư Tỉnh đoàn bảo đảm mối quan hệ phối hợp thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện theo quy định về quản lý tổ chức và cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phối hợp với Chi ủy chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn trong quản lý, quy hoạch, tiếp nhận hợp đồng nhân viên, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… trên cơ sở Điều lệ Đoàn, quy chế phối hợp về công tác cán bộ và các văn bản quy định hiện hành. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Tỉnh đoàn. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh đoàn.

– Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn. Giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ hoạt động phong trào và phục vụ đời sống cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan.

– Tham mưu cho thường trực Tỉnh đoàn và Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế, nội quy cơ quan của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan trên cơ sở Quy chế làm việc của cơ quan và Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

– Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản. Thẩm định công tác ban hành văn bản của các ban trước khi trình ký ban hành và nội dung một số loại văn bản khi được phân công. Phối hợp xây dựng một số văn bản, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Đảng, của Đoàn

– Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất các công việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Thường trực giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, điều tra, xem xét, giải quyết và trình Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý vi phạm kỷ luật.

– Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; có nhiệm vụ theo dõi, tập hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ sở và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn để nắm bắt, đề xuất công tác thi đua, khen thưởng kịp thời

– Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Tỉnh đoàn.

2. Ban Phong trào (Thường trực Hội LHTN VN tỉnh)

– Tham mưu thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo và công tác quốc tế thanh niên; tham mưu thực hiện các phong trào hành động cách mạng trong các đối tượng đoàn viên, thanh niên (trừ đoàn viên, thanh niên khối trường học).

– Nghiên cứu, đề xuất về công tác vận động đoàn viên, thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức, đô thị, lực lượng vũ trang, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện những chủ trương, giải pháp, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội; giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vốn vay học nghề, giải quyết việc làm và xây dựng mô hình kinh tế tập thể.

– Theo dõi, tổng hợp tình hình đoàn viên, thanh niên dân tộc, tôn giáo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức, đô thị, lực lượng vũ trang, thanh niên dân tộc, tôn giáo và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phối hợp vận động đoàn viên, thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức, đô thị, lực lượng vũ trang, kể cả thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

– Làm Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Thường trực Hội Doanh nhân trẻ, giúp Ủy ban Hội giải quyết các công việc thường xuyên của Hội; duy trì hoạt động của Ủy ban Hội, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội.

– Là thường trực của Ban liên lạc Thanh niên xung phong tỉnh; phụ trách tiếp nhận và tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với cựu cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong và cựu cán bộ Đoàn.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh giao.

3. Ban Tuyên giáo

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đối với ĐVTN; tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đoàn về nội dung công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ban.

– Nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của thanh niên, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn cấp trên và của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo triển khai công tác tư tưởng và các hoạt động văn hóa của Đoàn phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể.

– Chỉ đạo, hướng dẫn cấp bộ đoàn cấp dưới về nghiệp vụ công tác tuyên truyền của Đoàn.

– Tham mưu và triển khai thực hiện các chương trình, dự án về công tác tuyên truyền giáo dục theo kế hoạch hoặc các ấn phẩm tuyên truyền của Đoàn khi có yêu cầu; tham mưu nội dung website, Thông tin Tuổi trẻ; trực tiếp quản lý website, Thông tin Tuổi trẻ; các trang mạng xã hội của Đoàn.

– Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, tổ chức, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên và đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp tỉnh.

– Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và thường trực Tỉnh đoàn giao.

4. Ban Thanh thiếu nhi trường học (Thường trực Hội đồng Đội tỉnh)

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học.

– Là thường trực Hội đồng Đội tỉnh, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và thường trực Tỉnh đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh. Duy trì hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh theo Quy chế làm việc của Hội đồng Đội và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương.

– Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em, các quy định có liên quan đến thanh thiếu nhi và sự phân công của cơ quan cấp trên.

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về công tác, phong trào sinh viên toàn tỉnh.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng các chương trình phối hợp, chương trình liên tịch với các cấp, các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực, cơ chế, điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh đoàn Và Hội đồng đội tỉnh giao.