Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

Thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn phù hợp, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn phù hợp, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Quán triệt nhiệm vụ nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện trên các mặt:

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ: Tiếp thu các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, kịp thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, quy định về công tác cán bộ và chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; hàng năm, tiến hành rà soát, sửa đổi các quy định không còn phù hợp với quy chế làm việc và tình hình của địa phương, đã cụ thể hóa, ban hành 32 văn bản để thực hiện. Qua triển khai, quán triệt, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng về các quan điểm, nguyên tắc trong công tác cán bộ; xác định đúng vị trí, vai trò then chốt và tính chất quyết định của công tác cán bộ; từ đó, có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể, của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu trong công tác cán bộ, đưa công tác cán bộ đi vào nền nếp.

2. Việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ

– Công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ: Từ năm 2016, tỉnh đã triển khai thực hiện việc thi tuyển công chức chung giữa hệ Đảng, đoàn thể và hệ Nhà nước; đối với tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Kết quả, đã tiếp nhận, tuyển dụng 1.842 cán bộ (cấp tỉnh 1.121, cấp huyện và tương đương 644, cấp xã và tương đương 77).

– Quan tâm chỉ đạo công tác đánh giá cán bộ, xác định lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu để đánh giá cán bộ. Hàng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo phân cấp quản lý cán bộ, tổ chức việc nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm đúng theo quy trình, thủ tục hướng dẫn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý theo định kỳ hàng năm 292 lượt đồng chí (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 97 lượt đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 190 lượt đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ 04 đồng chí, không hoàn thành nhiệm vụ 01 đồng chí); nhận xét, đánh giá trước khi quy hoạch, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ 766 đồng chí.

– Công tác quy hoạch cán bộ được xác định là một trong những khâu quan trọng hàng đầu đối với công tác cán bộ. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp từ năm thứ hai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tiến hành công tác quy hoạch, thực hiện từ cấp dưới lên, lấy kết quả quy hoạch chủ chốt cấp dưới để làm cơ sở liên thông quy hoạch cấp trên; chỉ đạo rà soát lại đội ngũ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý và nguồn cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để quy hoạch từng chức danh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt quy hoạch, rà soát quy hoạch các chức danh cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý với tổng số 565 đồng chí; trong đó: Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 118 đồng chí (số dư 2,31 lần, tỷ lệ nữ 27,96%, trẻ 20,34%, dân tộc thiểu số 26,27%). Kết quả quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

– Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tầm quan trọng chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ, do đó, ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 03/3/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gần 5 năm qua, đã có 37.307 đồng chí được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó: Đào tạo lý luận chính trị 3.333 đồng chí (trung cấp 2.587; cao cấp 746 đồng chí); đào tạo chuyên môn 2.004 đồng chí (đại học 1.333, sau đại học 671 đồng chí); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp và bồi dưỡng khác 31.970 đồng chí.

– Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện một cách thường xuyên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử xuất phát từ nhu cầu sử dụng, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị theo quy định và từ nguồn quy hoạch, bảo đảm dân chủ đi đôi với đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét kết luận, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 139 đồng chí, trong đó nữ 24 đồng chí, dân tộc thiểu số 06 đồng chí.

– Thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố. Đã có 06 đơn vị và địa phương thực hiện thi tuyển 09 chức danh (cấp sở 02, cấp phòng 07, có 19 đồng chí tham gia thi tuyển), kết quả trúng tuyển có 09 đồng chí (cấp sở 02 đồng chí, cấp phòng 07 đồng chí). Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh phó giám đốc sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, đã có 25 đơn vị (18 sở, ban, ngành tỉnh, 07 y ban nhân dân cấp huyện) đề nghị, giới thiệu 192 công chức, viên chức tham gia dự tuyển. Sau khi tuyển chọn, đã quyết định bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 190 công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (79 cấp trưởng phòng và 111 cấp phó phòng). Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ.

– Công tác điều động, luân chuyển cán bộ: Để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, đồng thời nhằm thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không là người địa phương và tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển 62 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó: Điều động 58 cán bộ, luân chuyển 04 cán bộ. Việc thực hiện luân chuyển kết hợp bố trí cán bộ lãnh đạo không là người địa phương được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, đến nay đã bố trí 44 đồng chí không là người địa phương gồm: 07 Bí thư cấp huyện, 03 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 08 Trưởng Công an cấp huyện, 06 Chánh án Tòa án cấp huyện, 07 Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp huyện, 01 Chánh Thanh tra cấp huyện, 06 Chi Cục trưởng Chi Cục Thi hành án cấp huyện và 06 Chi Cục trưởng Chi Cục thuế cấp huyện.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định 574 hồ sơ cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

– Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ được quan tâm thực hiện: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 17 tổ chức đảng, 14 đảng viên; giám sát 06 tổ chức đảng, 03 đảng viên. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm của tập thể, cá nhân và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ.

Có thể khẳng định, công tác cán bộ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị trong trong tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng thời, do làm tốt công tác cán bộ mà đội ngũ cán bộ của Đảng bộ ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng và trở thành nguồn lực quan trọng của Đảng bộ trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát huy kết quả công tác cán bộ nhiệm kỳ qua, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiếp tục xác định: “Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ; nâng cao năng lực cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện việc phân công, phân cấp hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, bảo đảm thực chất. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; chú trọng và tăng hơn nữa tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ người dân tộc. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng Đề án đào tạo cán bộ sau đại học; tiếp tục thí điểm việc thi tuyển một số chức danh quản lý ở cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ quan tương đương. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Và xem công tác cán bộ là một trong 6 nhiệm vụ trong tâm của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để thực hiện nội dung trên, cần chú trong thực hiện các ván đê sau đây:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ và giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ các cấp để qua đó, tự đối chiếu soi mình và tự cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Hai là, kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ phù hợp với thực tế của đảng bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, kể cả phẩm chất, năng lực bằng kết quả và sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn khác nhau. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách cán bộ theo quy định và chủ động xây dựng cơ chế, chính sách theo yêu cầu của địa phương để ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy định của Trung ương về công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp. Bản thân cán bộ phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình; báo cáo, giải trình trung thực và chịu trách nhiệm khi có yêu cầu. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

Năm là, mở rộng, phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường cơ chế chất vấn, phản biện trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Lãnh đạo, cơ quan sử dụng cán bộ xây dựng quy định để quản lý chặt chẽ, hiệu quả cán bộ trong và ngoài giờ làm việc. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quản lý cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình theo phân cấp. Bản thân cán bộ phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế và cam kết của mình; có trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực khi có yêu cầu. Đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Sáu là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác cán bộ, đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Xác minh, xử lý kịp thời, hiệu quả, hợp lý những thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.

 Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Cán bộ và công tác cán bộ chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn góp phần quyết định đến việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, như lời Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.                                                                    

                                                                                      Phúc Bình

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT