Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh tiếp tục quan tâm thực hiện Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh

Xác định chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, chi đoàn chưa thật sự phát huy vai trò trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hoạt động của chi đoàn đã bọc lộ nhiều hạn chế như: Lực lượng đoàn viên mỏng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn còn thấp, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên của một số cán bộ đoàn còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt Đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt Đoàn vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động Đoàn ở nhiều đơn vị còn hạn chế, thiếu hấp dẫn, chưa có sự lan tỏa, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; tỷ lệ đoàn viên tham gia các hoạt động của Đoàn không cao, chi đoàn ở một số nơi chưa thực hiện đúng các quy định về tổ chức và sinh hoạt…

Nhằm tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 113-HD/BTC, ngày 06/9/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về việc xây dựng chi đoàn mạnh, nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh theo Hướng dẫn số 113-HD/BTC, ngày 06/9/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 03 mặt chính trị – tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-TCKT, ngày 22/01/2018 về việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn cơ sở; Kế hoạch số 199-KH/TĐTN-TC-KT ngày 30/7/2019 về việc triển khai thực hiện Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI “về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Hướng dẫn số 33-HD/TĐTN-BTC, ngày 14/1/2014 về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn tại địa bàn dân cư và các văn bản có liên của của của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các mô hình, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn.

Hai là, tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ vai trò của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; gắn hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Tổ chức linh hoạt các hoạt động Đoàn về địa điểm, thời gian, hình thức và loại hình hoạt động.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là xây dựng ban chấp hành tổ chức cơ sở Đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt công tác đoàn vụ, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên… theo quy định của Điều lệ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên nòng cốt, có sức ảnh hưởng đối với thanh niên; tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của người đoàn viên. Phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Coi trọng chất lượng công tác phát triển Đoàn, chất lượng đoàn viên không chỉ ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn ở quá trình giáo dục, rèn luyện, sau khi được kết nạp. Tổ chức cơ sở Đoàn cần động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc và chủ động hội nhập quốc tế; đưa nội dung trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ vào sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên dương điển hình tiên tiến, đồng thời phản ánh, tố giác các hành vi thiếu ý thức để cùng chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, thế hệ đoàn viên, thanh niên đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới./.

Ban TCKT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT