Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: 100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài học lý luận chính trị (sửa đổi)

Nhằm triển khai việc học các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên đảm bảo theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, năm 2020 Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các lớp theo địa bàn, đối tượng đoàn viên, lĩnh vực công tác… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

D:\DUYET TIN BAI\TIN BAI 2020\hoi nghi truc tuyen.jpg

Cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh tham gia hội nghị học tập các bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn tổ chức

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập 4 bài lý luận chính trị (sửa đổi) với nhiều hình thức như: các lớp tập huấn, lớp học tập trung, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi đoàn,… Kết quả, tính đến tháng 11/2020 toàn tỉnh đã tổ chức 2.097 cuộc hội nghị (cấp tỉnh 02 cuộc, cấp huyện 14, cấp cơ sở 2.081), có 47.095/47095 đoàn viên học tập (đạt 100%). Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp còn chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử hoclyluan.doanthanhnien.vn để để triển khai tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

D:\DUYET TIN BAI\TIN BAI 2020\tap huan bc vien.jpg

Tỉnh đoàn triển khai 4 bài học lý luận chính trị tại lớp tập huấn báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh cấp huyện

Qua việc tổ chức các lớp học tập trung từ cấp tỉnh đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT