Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà vinh, về việc các tổ chức Đoàn thể trực thuộc tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị.
Ngày 12/11/2019, Đoàn giám sát thuộc Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã tổ chức giám sát tại 02 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối gồm: Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh. Nội dung giám sát việc triển khai cụ thể hóa Kế hoạch 71-KH/ĐUK, của Đảng ủy Khối các cơ quan và Kế hoạch 79-KH/TU, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, của Bộ Chính trị “về tăng cường sử lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”
Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan đã Quyết định thành lập đoàn giám sát, đồng thời ban hành Kế hoạch, tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
1

(đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực sáng 12/11)

Đặc biệt, đối với công tác giám sát năm 2019 Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát trong triển khai quán triệt, thực hiện Kế hoạch 71-KH/ĐUK, kế hoạch số 79-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”
Trong ngày 12/11/2019, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đảng ủy Công ty Điện lực tỉnh Trà Vinh, tại Hội nghị giám sát, đoàn đã nghe đại diện Thường trực Đảng ủy 02 đơn vị thông qua báo cáo về nội dung giám sát theo đúng kế hoạch,… Tại đây từng thành viên của đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; đồng thời cũng đã đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn về vị trí, vai trò của các tổ chức Đảng trong công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.
Có thể thấy, thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua hoạt động giám sát, đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các đơn vị về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.

VIẾT THẠCH

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT