Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/UBKTTĐ, ngày 14/4/2020, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020, trong hai ngày 09-10/9/2020, Đoàn Kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Chấp hành Xã đoàn Long Hữu, Thị xã Duyên Hải và Ủy ban Kiểm tra Thị đoàn Duyên Hải; tiến hành giám sát Xã đoàn Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần và Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Tiểu Cần.

78ec404c9a116b4f3200

Đoàn Kiểm tra, giám sát làm việc với UBKT Thị đoàn Duyên Hải

– Về nội dung kiểm tra: Đoàn Kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra Ban Chấp hành Xã đoàn Long Hữu, Thị xã Duyên Hải và Ủy ban Kiểm tra Thị đoàn Duyên Hải việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020; việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; thực hiện chủ trương 1 + 1; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Nhìn chung trong thời gian qua, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả tích cực; đơn vị có quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020; Chương trình rèn luyện đoàn viên; thực hiện chủ trương 1 + 1; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”; xây dựng Chương trình công tác năm 2020, trong đó có xác định chủ đề công tác theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn, trong đó đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chương trình rèn luyện đoàn viên; thực hiện chủ trương 1 + 1; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động” cụ thể. Tuy nhiên hình thức triển, quán triệt Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020 còn chưa sinh động, việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo của đoàn viên, thanh niên một số nơi còn chung chung, chưa cụ thể. Một số đơn vị của Thị đoàn chưa có mô hình triển khai thực hiện “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, chưa có mô hình đột phá trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1. Thông qua buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những mặt còn hạn chế; đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

d641f8e022bdd3e38aac

Đoàn Kiểm tra, giám sát làm việc với UBKT huyện đoàn Tiểu Cần

– Về nội dung giám sát: Đoàn Kiểm tra, giám sát tiến hành giám sát Xã đoàn Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần và Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Tiểu Cần việc thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các huyện đoàn với UBND huyện; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết quả như sau: Về ưu điểm: Huyện đoàn Tiểu Cần có xây dựng và quán triệt thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các huyện đoàn với UBND huyện đảm bảo theo quy chế phối hợp. Huyện đoàn Tiểu Cần và Xã đoàn Hùng Hòa có xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọn tâm; trong năm 2020 có xây dựng kế hoạch giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (dự kiến thực hiện vào đầu tháng 10/2020); có xây dựng Hướng dẫn và triển khai đến đoàn viên, thanh niên việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Về hạn chế: Việc xây dựng chỉ tiêu thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 của huyện đoàn còn gặp không ít những khó khăn nhất và chỉ tiêu kết nạp đoàn, kết nạp Đảng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu năm 2020. Nhìn chung cả Huyện đoàn Tiểu Cần và Xã đoàn Hùng Hòa chưa phát huy được nhiều vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc giám giám theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị vẫn còn túng lúng về cách thức thực hiện. Thông qua buổi giám sát, Đoàn Kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những mặt còn hạn chế; đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Ban TC-KT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT