Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, 2024

VIỆT NAM CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VỚI TÍNH CHẤT HÒA BÌNH, TỰ VỆ

Đảng ta luôn nhất quán quan điểm củng có quốc phòng, an ninh để tự vệ, nhằm mục đích bảo vệ hòa bình. Song, với bản chất nham hiểm, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc quan điểm nói trên nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, chủ động củng cố quốc phòng, an ninh là điều kiện quan trọng, là cơ sở để mỗi quốc gia dân tộc tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đối với Việt Nam, trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm củng có quốc phòng, an ninh để tự vệ, nhằm mục đích bảo vệ hòa bình. Mới đây nhất, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt” (1). Đây là kết quả của quá trình phát triển tư duy của Đảng ta trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới. Việc nhấn mạnh quan điểm này còn xuất phát từ nhận định, đánh giá, dự báo khách quan, chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước; gắn bảo vệ Tổ quốc với xây dựng, đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước phù hợp với ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/06/21/daotq/222222.jpg?dpi=150&quality=100&w=780

 Lễ thượng cờ tàu ngầm số hiệu 187 (Bà Rịa – Vũng Tàu) của Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Mai Thanh Hải).

Tuy nhiên, với mưu đồ phá hoại sự nghiệp cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, công kích chủ trương đúng đắn ấy, cố tình cản trở, gây nhiễu, hướng lái dư luận, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh; xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện mưu đồ đó, chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội và một số báo, đài phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài để xuyên tạc, bóp méo trắng trợn quan điểm, đường lối của Đảng ta về củng cố quốc phòng, an ninh; những hoạt động đối ngoại các sự kiện quan trọng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, lợi dụng những thời điểm tình hình an ninh, chính trị – xã hội, tình hình biên giới, biển, đảo có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm, họ đã tìm mọi cách xuyên tạc, gây nhiễu thông tin, tạo sự hoài nghi của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; từ đó, kích động lôi kéo các phần tử bất mãn, gây khó khăn cho quá trình xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh của ta.

Luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên rêu rao khi xuyên tạc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đó là chúng cho rằng: Đảng, Nhà nước ta củng cố quốc phòng, an ninh vì sợ mất vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm quyền đất nước và xã hội; “mượn cớ” củng cố quốc phòng, an ninh để sẵn sàng đàn áp lực lượng chống đối; “Việt Nam chỉ tuyệt đối hóa, đề cao nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh mà xem nhẹ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. Thậm chí, chúng còn trắng trợn cho rằng, Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là “khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực”; “nhằm chống lại một nước thứ ba”.

Các luận điệu xuyên tác nói trên nhằm tạo tâm lý hoài nghi, sự mâu thuẫn trong nhận thức của nhân dân đối với chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại; kích động tư tưởng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với việc xây dựng Quân đội, Công an nói riêng và sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc nói chung. Đồng thời, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối củng cố quốc phòng, an ninh của Đảng; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguy hiểm hơn, những luận điệu xuyên tạc nói trên còn tác động tiêu cực đến quá trình triển khai, thực hiện đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh; kìm hãm và gây bất lợi cho ta trong quan hệ quốc tế và đối ngoại quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là với các nước lớn, các nước trong khu vực. Đặc biệt, về lâu dài, các luận điệu đó còn gây tác động tiêu cực đến quá trình củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; đưa đến nguy cơ bị động, bất ngờ trước các diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; đe dọa việc bảo đảm hòa bình cho sự ổn định, phát triển đất nước…

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/06/21/daotq/666666.jpg?dpi=150&quality=100&w=780

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 3, phải sang) Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác bảo đảm vũ khí, trang bị cho huấn luyện Trường Sĩ quan Lục quân 2. (Ảnh: Phan Hùng).

Thực tế lịch sử đã chứng minh, củng cố quốc phòng, an ninh là quyền chính đáng của mọi quốc gia, dân tộc. Củng cố quốc phòng, an ninh còn là yêu cầu khách quan bảo đảm cho mỗi quốc gia, dân tộc có khả năng tự vệ, phòng vệ và bảo vệ nền hòa bình của quốc gia, dân tộc mình. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ; nhiều hình thái chiến tranh hiện đại và phương thức tác chiến mới dần xuất hiện… Điều này đã khiến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh đầu tư cho quốc phòng. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Công an, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã đặt ra những yêu cầu mới hơn, cao hơn.

Mặt khác, để kịp thời ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, vấn đề củng cố quốc phòng, an ninh còn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, chủ trương của Đảng ta về củng cố quốc phòng, an ninh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, trình độ khoa học – công nghệ của đất nước và xu thế của khu vực, thế giới. Chủ trương này vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, cũng là cơ sở, tiền đề có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

Có thể khẳng định, Việt Nam củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhằm mục đích tự vệ, thể hiện tính chất hòa bình, chính nghĩa. Việc củng cố quốc phòng, an ninh của Việt Nam hoàn toàn không phải là “khơi mào” cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, làm cho tình hình khu vực “nóng” hơn như những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Những luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về củng cố quốc phòng, an ninh cần bị vạch trần và kiên quyết bác bỏ./.

Nguồn: doanthanhnien.vn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT