HÌNH MẪU THANH NIÊN TRÀ VINH THỜI KỲ MỚI NĂM 2024

0
978

HÌNH MẪU THANH NIÊN TRÀ VINH THỜI KỲ MỚI NĂM 2024

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 23/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2022 – 2027” của Trung ương Đoàn và những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

A cartoon of a child

Description automatically generated

Trong thời gian qua, thông qua cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới (gọi tắt là Cuộc vận động) đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Nhằm giáo dục thế hệ thanh niên Trà Vinh “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thiện các giá trị và tiêu chí chung của thanh niên Việt Nam. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tuyên truyền, định hướng thanh niên Trà Vinh phấn đấu, rèn luyện 06 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động, không ngừng sáng tạo, tuân thủ pháp luật.

Tiêu chí 1: Bản lĩnh vững vàng

A cartoon character with blue and red text

Description automatically generated

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có lòng yêu nước, trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

– Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác; nhận diện và thẳng thắn, đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ cái tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiêu chí 2: Đạo đức trong sáng

– Giàu lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong chuẩn mực trong lao động; ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu chí 3: Tiên phong hành động

– Đi trước, đi đầu; tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động.

– Dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, không ngại khó, ngại khổ; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

– Tích cực tham gia các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn; tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.

Tiêu chí 4: Không ngừng sáng tạo

– Không ngừng sáng tạo trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

– Có ý tưởng hoặc sáng kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả học tập, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất; hiến kế hữu ích cho Đoàn góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

Tiêu chí 4: Khát vọng cống hiến

Kế thừa, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, ý chí tự lực tự cường của con người Trà Vinh, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, cống hiến để sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Không ngừng đóng góp cho sự phát triển phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh.

Tiêu chí 6: Tuân thủ pháp luật

A cartoon character holding a flag

Description automatically generated

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa thanh niên Trà Vinh văn minh, thanh lịch; trau dồi kiến thức, hiểu biết pháp luật, vận dụng pháp luật một cách khoa học vào học tập thực tiễn hàng ngày.