Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Tăng cường tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác thanh niên, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn

1Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến công tác thanh niên; thực hiện tốt công tác giáo dục định hướng và quản lý thanh niên. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội nhận thức sâu săc về tầm quan trọng của công tác thanh niên, luôn tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, lao động, vui chơi giải trí lành mạnh và phát triển tài năng. Nhìn chung, thế hệ trẻ tỉnh Trà Vinh được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước, từ đó sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, công tác thanh niên còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục, thu hút, tập hợp thế hệ trẻ. Việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên chưa kịp thời và hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
Để thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp thề hệ trẻ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới.
Ngày 06/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới, trong đó giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ đoàn tỉnh Trà Vinh phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Hiện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang tham mưu 02 nội dung trên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
b6041d82faef03b15afe
e3f86171861c7f42260d

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU tạo cơ chế trong thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh

 
Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh và sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ đoàn tỉnh Trà Vinh sẽ tạo cơ chế thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, từ việc phát hiện, theo dõi các nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực qua các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội, Đội để đề xuất Tỉnh ủy thực hiện chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ, đến việc tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực trong quá trình công tác, hướng đến xây dựng đội ngũ cá bộ Đoàn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 17/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT