Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

Trà Vinh hoàn thành đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh điểm cấp cơ sở

Tính đến hết ngày 14/02/2022, 25/25 đơn vị được chọn tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh điểm cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đảm bảo tiến độ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thành công của các Đại hội Đoàn điểm đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và cấp ủy các cấp.

Đại hội Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 50-HD/TĐTN-TCKT, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn “về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Công tác tuyên truyền đại hội được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đảm bảo, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn, các đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khóa mới, 100% đại hội đã bầu thành công trực tiếp Bí thư tại Đại hội (tỷ lệ phiếu đồng ý bình quân đạt 96,87%). Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, vui tươi; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu hành tài liệu, văn kiện. Sau mỗi Đại hội điểm, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè

Kết quả việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Qua đó, sẽ góp phần tích cực cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT