Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Trà Vinh: Tổ chức đồng loạt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong 02 ngày, từ 27 – 28/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho 274 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027  và chuyên đề năm 2023 trong báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện

Đồng thời, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn vào ngày 13/3/2023 với sự tham gia của 30 đồng chí. 

          Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết trong cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu các Nghị quyết của cán bộ, ĐVTN trong tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023 tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 15/3 – 20/4 đã thu hút 20.294 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia dự thi.

Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023 tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 14/14 đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào ngày 13/3/2023. Qua đó, có 14/14 đơn vị đoàn cấp huyện tổ chức, có 1.780 cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung (1) Những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI; (2) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; (3) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI.

Thông qua các hoạt động học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

*Một số hình ảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc:

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Châu Thành

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Càng Long

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Duyên Hải

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Trà Cú

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Cầu Kè

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Thành đoàn Trà Vinh

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Tiểu Cần

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Cầu Ngang

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Thị đoàn Duyên Hải

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Đoàn trường Đại học Trà Vinh

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Tuyên giáo 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT