Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: TỔ CHỨC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023 (ĐỢT 2)

Đảng ta từ lâu đã xác định, giáo dục lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đây là yêu cầu thường xuyên và liên tục với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Việc tổ chức học tập lý luận chính trị sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, giúp cán bộ đoàn cấp tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TĐTN-BTCKT ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tổ chức học tập lý luận cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023”. Ngày 06/03/2023, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức học tập lý luận cho 21 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2).

Quang cảnh Hội nghị học tập lý luận cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023

Tại buổi học tập, cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai các Chuyên đề cụ thể như sau: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị
học tập lý luận cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2023

Hội nghị đã góp phần cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh nhận thức sâu sắc các quan điểm của các chủ trương, Nghị quyết; nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra.

Ban TCKT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT