Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 08/7/2020, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Từ khi ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển. Sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đối với công tác thanh niên được nâng lên rõ rệt, từ đó đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự phối hợp, hỗ trợ tốt trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên tại địa phương. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới, kịp thời, chủ động và đạt hiệu quả hơn trong việc tạo cơ chế, nguồn lực cho hoạt động của Đoàn và các phong trào, chương trình đồng hành cùng thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn không ngừng phát triển, tiêu biểu nhất là phong trào thanh niên tình nguyện và chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tính thiết thực, sự đổi mới trong tổ chức, chỉ đạo các phong trào, các hoạt động được thể hiện rõ nét, phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, khơi dậy được sức sáng tạo của tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; qua đó tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đảng bộ trong thời gian qua. Từ các phong trào hoạt động đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, những tấm gương sáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, hoạt động của Đoàn được thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, xã hội đánh giá cao. Qua đó, khẳng định kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của Đoàn các cấp đề ra đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, yêu cầu về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, khó khăn cụ thể như: Về tình hình thanh niên: Tình trạng thiếu việc làm, không có việc làm ổn định, thiếu cơ hội phát triển, tại địa phương vẫn còn, nhiều thanh niên có việc làm nhưng thu nhập rất thấp; số thanh niên có tay nghề cao vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động. Tình hình vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp. Tầm vóc và thể trạng của thanh niên từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn thua kém so với khu vực và thế giới. Kỹ năng nhiều mặt của thanh niên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đời sống văn hóa tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc, vùng sâu chưa được đáp ứng đầy đủ. Về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn: Công tác tuyên truyền, giáo dục có đổi mới về phương thức thực hiện tuy nhiên việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thanh niên còn mặt hạn chế nhất định, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên vẫn còn diễn ra và ngày càng trẻ hóa về độ tuổi vi phạm; nội dung tuyên truyền, giáo dục còn dàn trải, việc tương tác, chia sẻ thông tin tích cực trong thanh niên chưa cao; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời. Về kết quả tổ chức các phong trào, các chương trình hoạt động của Đoàn: Chất lượng tổ chức một vài phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao, thiếu tính hấp dẫn, chưa thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. Các cấp bộ Đoàn có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, cách thức thực hiện trong các phong trào hành động của Đoàn nhưng vẫn chưa có nhiều công trình, mô hình sáng tạo tiêu biểu để nhân rộng. Về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn: Phương pháp quản lý đoàn viên còn bộc lộ hạn chế, chưa xác với tình hình thực tiễn, chưa phân tách chính xác số liệu đoàn viên có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt, hoạt động với chi đoàn. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm có nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nội dung, hình thức tổ chức các phong trào, sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm một số địa phương vẫn chưa đổi mới, chưa thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Cán bộ Đoàn cở cấp cơ sở được điều động, luân chuyển, thay đổi thường xuyên nên công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu biên chế, nhân sự cán bộ Đoàn chuyên trách ở cấp tỉnh và cấp huyện vẫn còn diễn ra trong thời gian dài.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích tốt qua thực hiện 10 năm Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá rút kinh nghiệm và thảo luận nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Tăng cường hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tại địa phương. Quan tâm chỉ đạo nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay của cơ sở; Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của chiến lược; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn với nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Thanh niên và các chính sách cụ thể đối với thanh niên; Đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên; Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những đề án, chính sách liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh thiếu niên. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào, 3 chương trình hoạt động của Đoàn nhằm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên; Tăng cường hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; Nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; Thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội về những chính sách có liên quan đến thanh niên.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT