Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/UBKTTĐ, ngày 29/7/2021, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với Huyện đoàn Châu Thành và cá nhân người đứng đầu, tiến hành giám sát chuyên đề đối với Huyện đoàn Duyên Hải và Xã đoàn Đôn Xuân. Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diến biến phức tạp, hình thức kiểm tra, giám sát được chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang kiểm tra, giám sát qua văn bản.

Đối với nội dung kiểm tra chuyên đề: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với Huyện đoàn Châu Thành và cá nhân người đứng đầu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 01); việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn “quy định trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh” (sau đây gọi tắt là Quy định 03). Quan kiểm tra cho thấy trong thời gian qua, Ban Chấp hành Huyện đoàn Châu Thành và Bí thư Huyện đoàn đã phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị; quan tâm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và Quy định. Việc thực hiện Chỉ thị 01 và Quy định 03 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhìn chung, cán bộ đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm với công việc được giao, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng nhân dân, với đoàn viên, thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn đều có tính tự giác nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách quần chúng, chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên trong triển khai thực hiện còn có hạn chế như: chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 01, Quy định 03; cá nhân người đứng đầu chưa phát huy vài trò trong quy tụ, đoàn kết nội bộ, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và đoàn cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ từng lúc chưa kịp thời, công tác nhắc nhở kiểm tra khi phân công nhiệm vụ cho cán bộ cấp dưới còn chưa kịp thời, trong phân công nhiệm vụ còn chưa bám vào đề án vị trí việc làm….

Đối với nội dung giám sát chuyên đề: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát Huyện đoàn Duyên Hải và Xã đoàn Đôn Xuân việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đoàn, đoàn viên; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Qua báo cáo cho thấy, Huyện đoàn Duyên Hải và xã đoàn Đôn Xuân đã kịp thời xây dựng và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đạt được những kết quả tích cực, ước đạt chỉ tiêu đã đề ra. Việc xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động” cũng được Ban Thường vụ Huyện đoàn Duyên Hải triển khai đến 07/07 đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, kết quả cuối năm có 07/07 đoàn cơ sở được công nhận “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đoàn, đoàn viên được Huyện đoàn Duyên Hải và Xã đoàn Đôn Xuân quan tâm thực hiện theo Hướng dẫn số 33-HD/TWĐTN-BTC, ngày 07/10/2019 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 – 2022. Tuy nhiên trong triển khai thực hiện còn có hạn chế như: Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động Đoàn tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao, còn thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; một vài cơ sở chưa có giải pháp thích hợp phát triển tổ chức Đoàn và tổ chức các hoạt động thanh niên; một số đơn vị của Huyện đoàn chưa có mô hình triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”; một số phong trào, cuộc vận động của đơn vị còn chưa có tính kế thừa, liên tục, công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra còn thiếu quyết liệt….

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cũng đã đề xuất một số nội dung trọng tâm có liên quan, đề nghị các đơn vị được kiểm tra, giám sát cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT