Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Với nhiều tên gọi khác nhau, từ  Hội phản đế Đồng minh (18/11/1930), đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Mặt trận Tổ quốc thật sự  là tổ chức cách mạng, yêu nước, tiêu biểu cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và quyền làm chủ đất nước và xã hội của mọi tầng lớp nhân dân. 

          Hiến pháp năm 1992 trước đây và Hiến pháp năm 2013, cũng như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 ngày 09/6/2015 thông qua, tiếp tục khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

           Với vai trò đoàn kết, tập hợp các lực lượng quần chúng trong một khối thống nhất, gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ trì, triển khai nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh…như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“Ngày vì người nghèo”; và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”“Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”“Đền ơn đáp nghĩa“Giảm nghèo bền vững” ; An toàn giao thông.v.v…, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Cụ thể như:      

     1. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tham gia hiến đất, cây trái, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình thực hiện tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng, góp phần thiết thực vào phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, góp phần đến nay toàn tỉnh có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 67,05% số xã trong tỉnh), 08 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (chiếm 38%); huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

     2. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo nhân các dịp như Tết Nguyên đán, Tết Chôl-chnam-thmây, Đôl-Ta, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở…Thực hiện cuộc vận động Quỹ an sinh xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (tháng 5 năm 2017) và kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh (tháng 01 năm 2020) gắn với xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp nhận nguồn quỹ trên 400 tỷ đồng. Gần đây, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 và khắc phục hậu quả hạn, mặn trên địa bàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền và hiện vật trên 08 tỷ đồng. Qua đó, đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí cho các huyện khắc phục hậu quả do hạn mặn, hỗ trợ cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid 19, trợ cấp hàng tháng cho các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo.

              Các hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm nhanh hộ nghèo của tỉnh, góp phần an sinh xã hội và đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với nước.

           3. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước, đã tạo được sự lan tỏa và tác động tích cực đến đời sống xã hội, giúp người tiêu dùng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Từ đó, làm thay đổi thái độ, hành vi mua sắm hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt. Chất lượng, mẫu mã hàng hóa được các doanh nghiệp được nâng cao, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

          4. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

          Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%. Phối hợp với Tòa án nhân dân hiệp thương, gới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh và huyện (riêng cấp tỉnh có 25 vị). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực với cử tri theo nhóm đối tượng; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau các kỳ họp thường lệ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và gởi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chức năng để thông tin đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết, nắm bắt.

         Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và Nghị quyết số 24 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 -2020”.   

          5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoang kết hữu nghị và hợp tác quốc tế

          Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các đoàn thể chính tị – xã hội và các ngành có liên quan thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đến kiều bào người Trà Vinh những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng  – an ninh; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh…Định kỳ tổ chức họp mặt kiều bào Trà Vinh nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi động viên sinh viên, công nhân các nước đang học tập, làm việc tại Trà Vinh.

Với những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thời gian qua đã góp phần vào thành tựu chung của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

         Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và công tác phối hợp giữa chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo đồng thuận xã hội, phát huy quyền dân chủ của Nhân dân gắn với kỷ cương, pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, tăng cường kết nạp và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình”.

          Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiệnmột số vấn đề sau:        

         Thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong toàn hệ thống Mặt trận. Cụ thể hóa Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc trong từng năm.

          Thứ hai, tiếp tục quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được hiến định tại Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 08/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội theo cơ chế“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, tạo điều kiện tốt nhất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động có hiệu quả.

         Thứ ba, nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và cá tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

         Thứ tư, phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức thành viên và các ngành, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào. Xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh bổ sung cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội để nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; về công tác vận động Nhân dân; xây dựng và phát huy vai trò những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức…

         Thứ năm, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư; phát huy tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác vận động Nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội làm nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Coi trọng và sử dụng rộng rãi hoạt động tư vấn trong công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          Thứ sáu, tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Coi trọng việc kết hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động Nhân dân.

         Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, và với tinh thần: “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hiệu quả”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

                                                                             Phúc Bình

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT