Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 “về  nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên”, trong những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên đạt được những thành tựu quan trọng.

Nhận thức được sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên phụ thuộc trước hết ở nhận thức chính trị đúng đắn, tư tưởng luôn kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Từ đó, Tỉnh ủy cùng các các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo việc học tập lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (với 5.668 lượt cán bộ, đảng viên được học lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp), tổ chức 416 lớp cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 3, 4 và 5 với gần 40.000 lượt cán bộ, đảng viên dự. Thực hiện việc nâng cao chất lượng việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng kết hợp giữa tự nghiên cứu với trực tiếp nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận, đóng góp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy. Từ đó, nhận thức chính trị của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng lên rõ rệt, thể hiện ở sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, biết vận dụng, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tư tưởng luôn vững vàng trước những khó khăn, thách thức, nhất là trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với việc thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 71 và 72-KH/TU và Đề án số 05 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Tỉnh ủy đã chỉ đạo sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp vơi điều kiện mới. Đồng thời, chỉ đạo việc sáp nhập các chi bộ có dưới 10 đảng viên; kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp, khóm; chuyển giao các tổ chức đảng Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế trực thuộc huyện ủy về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh (thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 503 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 307 chi bộ cơ sở và 196 đảng bộ cơ sở), giảm so đầu nhiệm kỳ 111 tổ chức cơ sở đảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới”; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ “. Ban hành quyết định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận,Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tỏ hội, phân hội”, để các đồng chí cấp ủy sâu sát, nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở. Thành lập các đoàn kiểm tra việc xây dựng nghị quyết ở các loại hình chi, đảng bộ cơ sở (kể cả chi bộ ấp, khóm). Sau kiểm tra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành mẫu nghị quyết của đảng bộ xã, phường, thị trấn và chi bộ ấp, khóm để thống nhất thực hiện trong Đảng bộ tỉnh.

 Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy và bí thư chi bộ. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp quyển Thông tin tư tưởng đến các tận chi bộ ấp, khóm và tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở phục vụ nội dung sinh hoạt tư tưởng. Đồng thời, cung cấp tài liệu về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh cho các đồng chí Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm để thông tin cho cán bộ, đảng viên nắm. Một số huyện ủy tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi, tổ chức tọa đàm, hoặc hội nghị giao ban giữa các tổ chức cơ sở đảng để trao đổi, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ ấp, khóm (Quy định số 15QĐi/TU ngày 22/01/2019); các quy định về Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của các loại hình chi bộ ấp, khóm; chi bộ cơ quan hành chính; chi bộ đơn vị sự nghiệp; chi bộ doanh nghiệp và quy định về kiểm điểm, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông qua sinh hoạt Đảng, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi đảng viên dân chủ bàn bạc, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ, các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân; công tác tự phê bình và phê bình được phát huy, bảo đảm tính chiến đấu, tính xây dựng, tính đoàn kết trong chi bộ, đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những mặt tốt, những kinh nghiệm hay, cách làm mới sáng tạo để biểu dương, nhân rộng, đồng thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí. Gần 5 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 4.948 tổ chức Đảng và 5.984 đảng viên; giám sát 3095 tổ chức đảng và 5151 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 709 tổ chức đảng và 98 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 452 đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Về công tác kết nạp đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo các các cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng cụ thể của từng địa phương, đơn vị theo phương châm đúng tiêu chuẩn quy định, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng. Kết quả đã kết nạp hơn 7.000 đảng viên mới. Nâng tổng số đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ có 44.938 đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 4,9% so với dân số của tỉnh. Đồng thời, tỉnh còn quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên là chức sắc, chức việc trong tôn giáo; những ấp, khóm chưa có đảng viên là nữ; ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer nhưng chưa có đảng viên là dân tộc Khmer, chủ doanh nghiệp tư nhân, học sinh, sinh viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… Đến nay, đã khắc phục được 69 ấp, khóm chưa có đảng viên là nữ; 34 ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer nhưng chưa có đảng viên người đan tộc Khmer; 100% ấp, khóm đều có đảng viên và có chi bộ; kết nạp 74 chủ doanh nghiệp vào Đảng, nâng tổng số toàn tỉnh có 401 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Để nâng cao trách nhiệm đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 484-CV/TU  V/v uốn nắn phân công nhiệm vụ cho đảng viên, theo đó: Cấp ủy, Bí thư chi bộ chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, căn cứ năng lực, điều kiện thực tế của mỗi đảng viên và đặc điểm tình hình của chi bộ để phân công nhiệm vụ phù hợp cho đảng viên ngay từ đầu năm và hàng tháng trong các kỳ họp lệ chi bộ, đến nay, tỷ lệ đảng viên được phân công nhiệm vụ đạt 97,38%. Thực hiện có nền nếp việc đưa đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước nhân dân hàng năm (theo Quy định số 3054-QĐ/TU của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy). Đồng thời, để tạo điều kiện cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Công văn số 401-CV/TU, ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc vận động hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo sinh hoạt ở chi bộ ấp, khóm vượt khó vươn lên”, với số tiền huy động được gần 3,5 tỷ đồng. đã hỗ trợ cho gần 400 lượt đảng viên vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, thường xuyên, nghiêm túc thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa (XII), chỉ đạo các cấp ủy tập trung rà soát, sàng lọc, phân tích và đề ra giải pháp tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đối với những trường hợp không còn đủ tư cách thì kiên quyết xóa tên, khai trừ ra khỏi Đảng. Kết quả, đã rà soát, sàng lọc 714 đảng viên và đã xử lý kỷ luật và xóa tên 111 trường hợp.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm thực chất và khách quan hơn, sát với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019 có 19,78% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 74,45% hoàn thành tót nhiệm vụ; 7,18% hoàn thành nhiệm vụ. Đối với đảng viên có 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. trong đó có 12,67% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4,67% hoàn thành nhiệm vụ; chỉ có 0,25% không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí có nơi còn xem nhẹ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của cấp ủy cấp trên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tuy có đổi mới nhưng có nơi vẫn còn chậm.

Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nêu: “… Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên và đưa cán bộ, đảng viên ra tự phê trước nhân dân; tăng cường quản lý đảng viên và đánh giá, công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng thực chất. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng những nhân tố tích cực trong đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động, nữ, người dân tộc, trí thức có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, có uy tín trong nhân dân. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng “là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Qua đóthực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Hai là, gắn việc sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án số 05 của Tỉnh ủy với củng cố, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng, xác định đũng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ đúng theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ “, Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của việc đưa đảng viên ra phê bình và tự phê bình trước nhân dân hàng năm.

Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Sau đại hội các chi đảng bộ, cần nhanh chóng phân công bố trí cán bộ đúng trình độ, năng lực, sở trường và vị trí việc làm; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch.

Năm là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa (XII) về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”, từng chi bộ, đảng bộ phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới, chú trọng phát hiện các nhân tố tích cực trong đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, đồng bào dân tộc Khmer, chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên thông qua các phong trào thi đua yêu nước, có uy tín trong Nhân dân để bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đối tượng rèn luyện, phân đấu trở thành đảng viên của Đảng. Chú trọng công tác quản lý đảng viên qua việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, trên cơ sở thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ để đánh giá đúng thực chất chất lượng đảng viên hàng năm. Thường xuyên thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi đảng.

Sáu là, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định số 1893-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng , dư luận xã hội; khi có vấn đề phức tạp nảy sinh cần có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bảy là, thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân”; Quy định số 194-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy được phân công chỉ đạo địa bàn và trách nhiệm của cấp ủy tại đơn vị, địa phương”, Quy định 784-QĐ/TU “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận,Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; thực hiện kỷ luật nghiêm minh, kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, sẽ góp phần thực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                               Phúc Bình

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT