Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

NHẬN DIỆN THÔNG TIN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC THÔNG TIN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng phải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân luôn kiên định, nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng Internet, các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc, bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc, vu cáo, nói không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, kêu gọi biểu tình, tụ tập tạo điểm nóng… Những thông tin xấu, độc đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nghi ngờ, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thời còn tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đất nước.
Trà Vinh là địa bàn có đông đồng bào Khmer, nhiều tôn giáo, là địa bàn có vị trí chiến lược an ninh – quốc phòng, với nhiều sự tác động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là vấn đề tôn giáo, dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch thì chúng ta cần nhận diện rõ các phương thức, nội dung thông tin sai trái, thù địch để có biện pháp đấu tranh, phản bác có hiệu quả. Các thế lực thù địch, phản động bên ngoài đang tích cực lợi dụng mạng xã hội để móc nối các thành phần bất mãn, cơ hội tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, thủ đoạn thường thường xuất hiện đó là:
+ Lợi dụng sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương để cắt xén thông tin, gán ghép hình ảnh, suy diễn, tạo bài viết tít giật gân trên internet, mạng xã hội thu hút sự tò mò của người đọc, người xem, dần dẫn dắt vào luận điệu xuyên tạc làm người đọc, người xem dao động, hiểu sai vấn đề dẫn đến tiếp tay cho các thế lực thù địch, tán phát thông tin xấu độc (thông qua theo dõi, thích, chia sẻ các tài khoản mạng xã hội chứa nội dung xấu độc).
+ Thông tin xuyên tạc, sai sự thật về những vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị được nhiều người quan tâm; lợi dụng sơ hở, thiếu sót, tiêu cực của một vài cá nhân, địa phương, đơn vị trong thực hiện chủ trương, chính sách để thổi phồng, quy chụp đó là sai lầm mang tính hệ thống của Đảng, Nhà nước nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối.
+ Xuyên tạc Lịch sử vùng đất Nam bộ của Việt Nam; cài cắm, quảng bá hình cảnh, biểu tượng, cờ của các tổ chức phản động, phô trương thanh thế của các hội, nhóm thành lập trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc. Thông tin sai lệch về các vấn đề trong dân tộc, tôn giáo để phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, kích động hận thù.
+ Cắt xén, gán ghép hình ảnh, video từ báo đài chính thống tạo ra các tin giả gây hoang mang dư luận; phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trong bối cảnh đó, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu:
– Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đây không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của cơ quan Tuyên giáo các cấp, mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ danh dự và uy tín của Đảng là bảo vệ danh dự, uy tín của từng thành viên trong tổ chức ấy, trong đó có chính bản thân chúng ta. Tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, xem như vô can, im lặng khi bắt gặp những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù, hạ thấp uy tín Đảng bộ và chính quyền.
– Cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nêu gương trong công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ.
– Bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và giữ vững niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
– Khi phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, thể hiện quan điểm cá nhân lệch lạc, không đúng về một số vấn đề chính trị, kinh tế – xã hội thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền; chủ động tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về vấn đề để mọi người hiểu và không nghe theo thông tin có quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật.
– Là thành viên có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, tích cực chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nội dung về gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay.
– Không chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin không chính thống, chưa kiểm chứng; có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; không lợi dụng các trang mạng, tài khoản mạng xã hội cá nhân để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trau dồi kỹ năng phân tích, kiểm chứng thông tin chứa nội dung xấu, độc. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
– Vận động gia đình, người thân tham gia mạng xã hội có trách nhiệm sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, “không tin”, “không nghe”, “không làm theo”, “không chia sẻ” những thông tin xấu, độc, thông tin về các vụ việc tiêu cực trong tỉnh cũng như trên cả nước; tích cực tham gia chia sẻ, tạo sự lan tỏa những thông tin tích cực.
Việc nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch để phát huy sức mạnh tổng hợp ra sức bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những thành tựu cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Trong đó, cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phòng Tuyên 17y

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT