Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/UBKTTĐ, ngày 18/10/2023, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc “Giám sát chuyên đề năm 2023”, ngày 01/11/2023, Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thực hiện giám sát đối với 04/11 đơn vị đoàn cấp huyện gồm Huyện đoàn Càng Long, Huyện đoàn Cầu Kè, Huyện đoàn Cầu Ngang và Đoàn Trường Đại học Trà Vinh; trong đó giám sát trực tiếp tại Huyện đoàn Càng Long và Đoàn Trường Đại học Trà Vinh; giám sát qua văn bản với Huyện đoàn Cầu Kè, Huyện đoàn Cầu Ngang.

Nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn quy định trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi Giám sát chuyên đề với Huyện đoàn Càng Long

Qua giám sát, các đơn vị được giám sát đều thực hiện đảm bảo các nội dung giám sát, cụ thể như sau: các đơn vị đã phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị; quan tâm, triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Quy định và Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhìn chung, cán bộ đoàn tại các đơn vị được giám sát đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm với công việc được giao, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng nhân dân, với đoàn viên, thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn đều có tính tự giác nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách quần chúng, chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện còn có hạn chế như: công tác tuyên truyền một số nội dung còn rập khuôn, hình thức tuyên truyền từng lúc còn chưa phong phú; công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn chưa thường xuyên; công tác biểu dương, khen thưởng có lúc chưa kịp thời; một số đơn vị chưa đánh giá được chuyển biến của cán bộ Đoàn sau khi thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Quy định và Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Trường Đại học Trà Vinh

Thông qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn quy định trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đã đề xuất một số nội dung trọng tâm có liên quan, đề nghị các đơn vị được giám sát cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

UBKT Tỉnh đoàn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT