Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

HÌNH MẪU THANH NIÊN TRÀ VINH THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

HÌNH MẪU THANH NIÊN TRÀ VINH THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 23/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2022 – 2027” của Trung ương Đoàn và những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới năm 2023 với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân. 

Với chủ đề công tác trong nhiệm kỳ 2022 -2027 “Tuổi trẻ Trà Vinh Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh lựa chọn 06 tiêu chí để xây dựng hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới năm 2023, cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Khát vọng

– Là một trong những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phát triển đất nước được nêu ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

– Là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiêu chí 2: Đoàn kết

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh thiếu nhi Trà Vinh đoàn kết tạo thành một khối thống nhất, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng xây đắp ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, cùng phấn đấu, hành động vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tiêu chí 3: Tiên phong

Tích cực, năng động, tình nguyên, xung phong đi đầu trên các lĩnh vực, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiêu chí 4: Sáng tạo

Không ngừng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo ra những giá trị mới, tích cực, tự tin hội nhập, khẳng định trí tuệ, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiêu chí 5: Đột phá

Sự kỳ vọng của Đảng bộ đối với đoàn viên, thanh niên Trà Vinh: có nhiều sáng tạo, đột phá, góp phàn phát triển con người và quê hương Trà Vinh.

Tiêu chí 6: Phát triển

Không chỉ bó hẹp ở phạm vi phát triển cá nhân riêng lẻ, phát triển của tổ chức Đoàn mà còn phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; là phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc – nội dung của “khát vọng” và mục tiêu phấn đấu của thanh niên Trà Vinh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT