Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, 2023

TRÀ VINH TIẾP THU KẾ HOẠCH 460 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN 21 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Chiều ngày 9/12/2021, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tham dự hội nghị tại tỉnh Trà Vinh có 15 điểm cầu với trên 500 cán bộ đoàn tham gia. Tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng, Phó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở tham dự.

C:\Users\Admin\Desktop\da xu ly.jpg

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh đoàn Trà Vinh

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày 6 nhóm giải pháp của Đoàn để cụ thể hóa các nội dung của Kết luận 21 gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 21 và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21; Nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận 21-KL/TW trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đoàn cấp huyện

Sau khi tiếp thu tinh thần Kế hoạch 460-KH/TWĐTN-BTC, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kết luận hội nghị của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh phải nghiêm túc tiếp thu và giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn khẩn trương xây dựng Kế hoạch của Tỉnh đoàn Trà Vinh hoàn thành trước ngày 30/12/2021 để triển khai đến các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Thiện Nguyên

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT