Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

ĐOÀN THANH NIÊN QUÂN SỰ TỈNH

Tổ chức học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên năm 2019
Sáng ngày 26/4/2019. Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên năm 2019. Đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo lớp học
Trong thời gian 02 ngày (ngày 26 và 27/4/2019), đoàn viên được giới thiệu 06 bài lý luận gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 Đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thuận – Trợ lý Tuyên huấn –Phòng Chính trị- Bộ CHQS tỉnh giới thiệu bài tại lớp học và học viên tham gia lớp học
Phát biểu chỉ đạo tại lớp học đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: học tập lý luận chính trị là một nội dung giáo dục quan trọng, nhằm quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên. Qua đó, củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trang bị cho đoàn viên những vấn đề cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, học tập, rèn luyện, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.

Tấn An

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT